1. <thead id="ck397C"></thead>

   <label id="ck397C"><em id="ck397C"></em></label>

   1. <delect id="ck397C"><source id="ck397C"></source></delect>

     <output id="ck397C"><dl id="ck397C"><noscript id="ck397C"></noscript></dl></output>

     Legioná? Jaroslav Janda nám p?ináší svědectví o hrdinství i ka?dodenním ?ivotě rakouského vojáka, vále?ného zajatce a později legioná?e v období 1. světové války.

     Díky jeho bezmála 150stránkovému deníku Moje vzpomínky na světovou válku, který si zde m??ete stáhnout jako pdf nebo e-knihu, o?ívá svědectví, které nám p?i p?íle?itosti 100. výro?í 1. světové války p?ipomene její okolnosti i aktéry.

     P?e?těte si kompletní verzi deníku, zkrácený ?lánek s výběrem toho nejzajímavějšího, pou?te se o srbské frontě, prohlédněte si unikátní fotogalerii, a co vám nebude jasné, osvětlí slovník s vysvětlivkami a komentá?i.

     Chcete něco doplnit nebo máte vlastní poznatky o 1. světové válce?
     Napište nám na info@ nebo diskutujte na facebooku.

     Vzpomínky Jaroslava Jandy na světovou válku 1914–1918

     (zkrácený ?lánek 12 stran)

     M?j děde?ek Jaroslav Janda (1.1.1884 - 24.9.1969) pobyl na vojně mnoho let. V aktivu skoro ?ty?i roky v letech 1905 - 1908, kdy mu vojnu prodlou?il císa? pán z d?vodu anexe Bosny a Hercegoviny Rakouskem-Uherskem. Potom dalších témě? pět let strávil v 1. světové válce. V databázi legioná?? Vojenského historického ústavu je veden jako ?eta? 11. zdravotního oddílu.

     Jako rakousko-uherský voják  byl odvelen na srbskou frontu a byl zajat po dobytí Valjeva srbskou armádou v prosinci 1914. V roce následujícím absolvoval onu strašlivou zajateckou anabázi ze Srbska p?es Albánii a? do tehdejší Valony (Vlorè), cestu lodí na Asinaru a pobyt ve zdejším zajateckém tábo?e a poté cestu do Francie a pobyt v několika tamějších táborech. Do sboru ?eských dobrovolník? legioná?? vstoupil ještě p?ed jeho oficiálním povolením podáním ?ádosti 4. 10. 1917 v tábo?e v Carpentras, od 12. b?ezna 1918 byl ve výcviku, poté p?esunut na frontu, ú?astnil se boj? u Vouziers a Terronu. ?ást výcviku absolvoval jako vojín u 21. pěšího pluku,  poté byl p?e?azen k 22. pěšímu pluku. Demobilizován byl 10. května 1919. Vrátil se ke svému ob?anskému povolání v Planografii v Krakovské ulici na Novém Městě v Praze, zásah? legií na obranu mladé republiky v roce 1919 se ji? neú?astnil.

     V pr?běhu zajetí si Jaroslav Janda vedl podrobné deníkové zápisky s uvedením dat a zejména s podrobným ?asovým popisem pochodu zajatc? p?es Albánii do p?ístavu Vlorè. Ty se mu však v době jeho p?sobení na frontě ve Francii ztratily. V roce 1934 dostal darem dva prázdné vázané sešity, vrátil se tedy k myšlence své zá?itky popsat a 1. listopadu tého? roku se dal do práce. Pamě? ji? mohla tehdy padesátiletého mu?e trochu šálit, zd?razňoval však, ?e p?es mo?né drobné nep?esnosti v uváděných datech jednotlivých událostí bude psát jen o tom, co skute?ně pro?il. Zápisky dokon?il po dvou měsících práce na Silvestra tého? roku. V b?eznu 1962 ve věku ji? více ne? 78 let paměti znovu pro?etl, s úrovní vlastního literárního zpracování projevil velkou nespokojenost, ale p?es několik poznámek a dodatk? (nap?. za?azení úryvk? z knihy francouzského spisovatele H. Barbusse „Oheň“) ji? podstatné změny patrně z d?vodu zhoršující se paměti neprovedl.

     V ?ervenci 2014 uplyne sto let od vypuknutí 1. světové války, ale ji? 1. ledna 2014 vzpomene naše rodina 130. výro?í narození našeho dědy. Proto jsem se rozhodla děde?kovy zápisky opublikovat v elektronické podobě; jejich vydáním bych chtěla splatit dědovi dluh za jeho lásku a obětavost v době mého raného dětství. Ní?e uvádím výňatky.

      

     Mobilizace a cesta na frontu

     V neděli 26. ?ervence 1914 byla vyhlášena ?áste?ná mobilizace. Do 24 hodin se měli všichni p?íslušníci vojenských těles uvedených na plakátech vylepovaných na ve?ejných místech hlásiti u svých útvar?. M?j oddíl však nikde uveden nebyl, asi v souvislosti s tím, ?e z Prahy je do Mostaru v Hercegovině, kam jsem pat?il, dosti daleko. A? v úterý ráno 28. ?ervence jsem se tedy šel hlásiti na vojenské velitelství na Karlovo náměstí na Novém Městě. Upozorňoval jsem, ?e pat?ím do Mostaru k saniterák?m. Šikovatel ve slu?bě mi odebral vojenskou kní?ku, odešel do kancelá?e, za chvíli vyšel a prý, abych u? tam z?stal. Ven u? mě strá?e nechtěly pustit, t?eba?e jsem prohlásil, ?e se musím na vojnu p?ipravit a rozlou?it se s domovem. Později jsem se ale p?ece jen dostal ven a za to u? jsem tam nevlezl, jen skrze plot jsem se vyptával známých, co jsem s nimi v aktivu slou?il, kam jsem p?idělen, a tak jsem to dělal p?es týden, dokud nás neoblékli do mundúru a nenastoupili jsme slu?bu v Albrechtských kasárnách na Smíchově. Mobilizace šla u našeho útvaru velice špatně, jako by to byla ji? p?edzvěst pozdějších potí?í a nesrovnalostí. Speditér, který nám měl p?ivézt ze skladiště vojenskou muntúru a výzbroj, ji celý týden vozil po Praze. Rozkazy se neustále měnily, ko?í se závozníkem a nákladem se ?ídili dle těchto rozporuplných p?íkaz? a z Karlova náměstí vezli vše do Albrechtských kasáren, do Karlína na Invalidovnu, poté na Vyšehrad a nakonec opět na Smíchov. Mezitím pilně v ?ervencovém vedru zavla?ovali svá hrdla a tak jim týden pěkně uplynul. Asi za 14 dn? po vypuknutí války si náš kadet Manda povšiml, ?e k jeho útvaru nepat?ím, ale p?i pra?ském sanitním oddílu R.S.t. 3/8 (ReserveSanitatsAbteilung Nro. 3/8  Korps) si mě p?ece jen ponechali.

     V noci ze 14. na 15. srpna jsem spal v kasárnách oble?en, měl jsem slu?bu jako „tagskaprál“. Ve t?i hodiny ráno byl vyhlášen „tagwach“ (budí?ek) a ji? ve ?ty?i jsme táhli o síle 12 sanitních oddíl? po 60 mu?ích st?edem Prahy na nádra?í císa?e Franze Josefa. Náš oddíl měl hornistu, kterému chyběly p?ední zuby a ani neuměl troubit, to mu však nebránilo, aby ve všech ulicích nevzbou?il spící obyvatele, kte?í udiveně vystrkovali hlavy z oken. Na nádra?í jsem se rozlou?il se sestrou Marií, asi dvě hodiny jsme tam ?ekali a dostali letáky s  písni?kami na cestu. První naše štace byla v Benešově, kde ?ty?em našim voják?m, tou?ícím se ještě osvě?it ?eským pivem, ujel vlak. Poté jsme dojeli do Vídně, a kdy? nás v noci p?etáhli na ji?ní nádra?í a jelo se dále k jihu, pochopili jsme, ?e jedeme na srbskou frontu.

      

     Na srbské frontě a v zajetí

     P?es Záh?eb, Sisak a Sávský Brod, Vinkovci,  Guňu na levém b?ehu Sávy a Br?ku na pravém, kde p?išel rozkaz „všechno ven“ a dostali jsme první „saniteráckou“ práci.  Vykládali jsme dlouhatánský vlak plný puše?né munice, prý tam bylo 16 milion? patron. Z vysokého náspu jsme nosili bedny do p?íkopu a do strouhy, ze strouhy zase nahoru na louku a tam jsme bedny  skládali do kubík?. Po ukon?ení práce jakýsi oficír prohlásil, ?e je vše špatně. A tak jsme to p?ekládali podle šň?ry do ?ad a do vodováhy a? do tmy. Byla to pak ohromná pyramida.

     V Br?ce jsme se usídlili v turecké škole a dostali k ošet?ení první raněné, jich? však denně mnohonásobně p?ibývalo. Všichni měli o?i „na vrch hlavy“, byli vyděšeni a vyprávěli s hr?zou o šrapnelech, o tom, jak Srbi umějí dob?e st?ílet. Vyfasovali jsme 30 voz? s koňmi, ko?í byli místní sedláci, mobilizovaní na po?átku války. Ti se zpo?átku domnívali, ?e byli povoláni k jednorázové práci, kdy? poznali, ?e s námi mají být natrvalo, dosti se jim to zajídalo. A tak se stalo, ?e starý táta vyst?ídal syna – hospodá?e, dítě tátu a postupně místo zdravých silných sedlák? ko?írovali naše povozy děti a starci. Náš oddíl  na po?átku války s bohatými zásobami slamník?, dek a lo?ního prádla, potravin a nádobí vyjel k frontě.  V době p?íprav p?echodu p?es ?eku Drinu, tvo?ící hranici mezi Bosnou a Srbskem, jsme dle rozkazu stavěli feldšpitál ze strom? a větví, ovšem jen proti slunci, ale nikoli proti dešti. Tenkrát nepršelo, a ?ádný na to nep?išel, ?e by mohlo.  První ranění byli srbští vojáci. Také jsme měli polní mši s kázáním, na ni? muselo všechno kolem lágrující a na útok se p?ipravující vojsko. Feldkurát Gabriel si to pak od pán? d?stojník? „vypil“, morálku mu?stva nijak nepozvedl. Kázal toti?, ?e se nalézáme ve velikém nebezpe?í, ka?dou chvíli m??e zaznít povel: Zachraň se, kdo m??eš, nep?ítel je tu!  

     Jako ?eta? jsem ?asto některý ?as i denně jezdil ke korpskomandu k „abfertigungu“ pro rozkazy, s hlášením, pro polní poštu atd. do vzdálenosti 15-20 km podle toho, kde jsme lágrovali. Jezdil jsem vozem podobným bry?ce bez pér, místo sedadla jsem měl jen otep sena.  K tomu zni?ené cesty, tak jsem v?dy p?ijel pozdě ve?er celý rozmlácen a rozt?esen. Jednou ve?er p?ijedu, a hned Macák na mě: „Po?kej, zugsfíro, ty budeš zav?enej, ukrad´ jsi oficír?m uherský salám!“ Myslel jsem, to bude nějaká legrace. Ale všichni mi vá?ně potvrdili, ?e v noci někdo ukradl d?stojník?m salám, podobný salámu mému, a ten byl ú?edně zabaven.  Druhý den jsem ho však dostal zpět, jen dvě kole?ka od?íznutá. Profesor Pelná?, náš léka?, si toti? všiml, ?e konec mého salámu je p?íliš suchý a starý. Odkrojili dvě kole?ka a zkoumali, zda za dvanáct hodin konec takto okorá. To se nestalo, a tak se p?esvěd?ili, ?e není jejich, nebo? z něho jedli ve?er p?edtím, ne? jim byl ukraden.

     Po krásných teplých dnech nastal v ?íjnu 1914 déš? a my neměli nic nad sebou.  Po prvním dešti stekl z našich plachet škrob a byly jak ?ešeta. Na poli u Suljin-Háruň se nacházela hlavní armádní zásobárna. Po navezení mouky za?ali peka?i v pojízdných pekárnách péci komisárek, ale déš? většinu pytl? mouky brzo úplně poni?il. Srbi naplnili lodní mlýny kamením a pustili je po rozvodněné Drině. Mlýny všechny našimi pionéry postavené pontonové a bárkové mosty pobo?ily a vše uplavalo. Pionér?m nez?stalo nic ne? prázdné podvozky. Nato Srbi zaúto?ili a v těch zmatcích na ústupu se mnoho lidí utopilo v ?ece.

     Ve Zvorníku jsme denně ošet?ovali několik stovek nově p?ivá?ených raněných. Nemocnici jsme z?ídili v kasárnách, ranění le?eli na podlaze ve všech barácích i kolem barák? venku. Kucha?i ve dne v noci va?ili, p?i tom si sami museli zabíjeti ?ivé voly, ostatní roznášeli jídlo, tě?ce raněné jsme snášeli z voz? atd. Já měl navíc za úkol shánět chleba od místních peka??. Pracovali jsme týden ve dne v noci. P?icházely rozkazy posílat naše lidi do fronty sbírat raněné. Trény s raněnými stály pak ve velikém lijáku na dvo?e, lehce raněné jsme vynášeli z baráku na déš? a tě?ce raněné se sna?ili umístit vevnit?. Jakmile se nám poda?ilo vše uspo?ádat, p?išel rozkaz k ústupu do Tuzly a poté do Sapny.

     Poté na po?átku listopadu rakouská armáda zaúto?ila, p?ekro?ila Drinu a my jsme se po mnoha peripetiích se zapadlými vozy usadili v Kamenici v soudní budově. V celém měste?ku ve všech domech i skladištích samí ranění, asi p?ldruhého tisíce.  Mimo toho asi 600 zajatých Srb?, které jsme té? krmili a hlídali. Ranění byli do našeho p?íchodu úplně bez pomoci, rány si balili do list? ze soudních knih a protokol?, inkoust se jim vpil do ran, nedalo se to ni?ím o?istit. Z toho byly ?etné otravy krve, mnoho p?ípad? tetanu. Z po?átku tam byl jeden léka? (byl brzy odvelen jinam), s tím jsem chodil po domech a odebírali jsme nemocným mo? do prázdných dělových mosazných patron od šrapnel?. Zásoby jsme brzo vy?erpali, a tak se dělaly nájezdy do opuštěných vesnic a rekvíroval se dobytek, krávy i prasata, aby bylo co va?it. Pán?m d?stojník?m jsme naopak zrekvírovali bednu od ?erveného k?í?e s potravinami pro raněné, kterou ukrývali ve skladišti.

     20. listopadu jsem dostal rozkaz jet do 17 km vzdáleného Valjeva,  po vy?ízení zále?itostí na korpskomandu ?. 15 jsem měl nakoupit zásoby a p?ivézt poštu. Ty scény po cestě byly strašné, uvázlá auta, mrtvoly lidí v blátě le?ící, mezi nimi i jedna ?ena, mrtvoly mladých vodi?? osl? a koní, desítky zví?at. Jelo se p?es všechno, koni p?es krk jedním kolem, ?ádný to neporu?il odklidit. V?bec trény a jejich d?stojníci, ti prohrávali válku svou nedbalostí a hloupostí.  Srbové na ústupu za sebou ni?ili telegrafní ty?e a dráty se válely po silnici. Takový etapový trén (měl a? 150 voz?, vp?edu dva d?stojníky a ?eta?e a kaprála na koních) vjel do drát?, koně se do nich zapletli, celý trén z?stal stát. ?idi? vozu slezl, koně vypletl, p?ejel, ale drát z?stal na silnici. Nezapletl-li se druhý, jistě to byl bu? t?etí ?i ?tvrtý pár koní; a pak se procedura opakovala. Tak to šlo dob?e celý měsíc a „osvícené“ d?stojníky od trénu ani nenapadlo, ?e by ten drát prostě mohli dát z cesty odstranit.

     Do Valjeva jsme se na p?íkaz korpskomanda p?estěhovali na Mikuláše a doufali jsme, ?e po opravě úzkokolejky do Mladenovace a dráhy do Bělehradu budeme moci posílat raněné do Rakouska, a do Srbska budou p?icházet zásoby a munice. Kdy? jsem dle rozkazu dovedl feláka Glovackiho ke korpskomandu, aby nás ohlásil, k našemu p?ekvapení se ji? šikovalo na ulici témě? p?ipraveno k odchodu. Stála tam kavalerie co ochrana, dále všechny kancelá?e v bednách a na koních, a všechen personál, kterého bylo hojně, generálové, štábní oficí?i atd. Dráty od telefon? ust?íhané, u? jsem za?al vě?it, ?e zase pobě?íme. Ale náš abteilung byl ur?en z?stat u raněných, ve městě jsme za?ili dělost?eleckou bitvu a upadli do srbského zajetí. P?edtím jsme se po útěku ma?arských saniterák? museli ujmout špitálu v budově místního gymnasia, 30 našich lidí na 3 000 raněných v nemocnici, v domech, školách a hotelích.

     Ranění nebyli dlouho p?evazováni, v obvazech plno vší, někte?í měli u? otravu. Dr. Milota a dr. Schwarz pracovali od ?asného rána dlouho do noci pouze na amputacích.  Kadeta Mandu jsme p?ivezli nemocného, měl skvrnitý tyfus. První z našeho oddílu také zem?el, šli jsme mu na poh?eb všichni, ve dvojstupu se šavlemi.  Na hrob jsme mu dali k?í?, byl pochován v rakvi a sám. Ve sklepě gymnasia stále p?ibývalo mrtvol. Nakládali jsme je na v?z vojenské lékárny a p?evá?eli na h?bitov, kde byly ukládány do šachet po 25. Naše poh?bívání vypadalo však nejslušněji, h??e byli poh?bíváni z jiných nemocnic, vezeni na malých srbských mizerných vozech, po cestě spadla hlava nebo noha a brousila se o kolo. Od rána do ve?era se jezdilo a dlouho jsme nesta?ili mrtvé odvá?et, zvláště kdy? naplno vypukly epidemie.

     15. ledna 1915 jsem cítil, ?e mnou lomcuje zimnice, mě?ím si teplotu a mám 39.2 hore?ky. Mnozí z našich u? le?eli nemocní, do té doby zem?eli t?i, tak jsem si ?ekl, snad také p?jdeš do neznáma. Chtěl jsem, aby po mně zbyla fotografie, dal jsem se tedy vyfotografovat. Zaplatil jsem p?edem, ?e si pro obrázky pošlu. Napsal jsem adresy dom? bratrovi a sestrám a po?ádal jsem kamarády, aby mně vyzvedli fota a poslali je na p?íslušné adresy. Pak jsem ulehl. Tu noc jsem měl jistě p?es 40 stupň? hore?ky, ve všech kostech bolest, jako bych v nich měl ?havé olovo, a pak jsem nic o sobě nevěděl. Proti hore?ce mi dávali ledové obklady, blouznil jsem, slyšel ot?esy země, chvějící se pod tíhou na frontu ta?ených dalekonosných srbských děl. Po dvou týdnech jsem se za?al uzdravovat, zatímco jiní kolem mě m?eli. Mezi nimi m?j dobrý kamarád Josef Falout.

     Pak p?icházely dopisy na vojáky, kte?í však u? zem?eli. P?íbuzní doma nemohli o svém blízkém nic zvědět, psali adresu na nás všechny zajatce: Vále?ní zajatci ve Valjevu. Prosili nás, abychom jim napsali pravdu, aby alespoň věděli jistě, kde zem?el. Posílal jsem pak mnoho lístk? na všechny strany se všemi daty zanesenými v úmrtní knize. P?íbuzní zprávám nechtěli vě?it a znovu mi psali o další podrobnosti.

     V zá?í 1915 jsem za?al pracovat v šesté reservní nemocnici, srbský pan doktor v hodnosti majora si dal zap?áhnout ko?ár a osobně si mě vy?ádal na zajateckém komandu. Na chvíli jsem byl zase ?lověkem. Spal jsem na vlastní posteli, ?istě ustlané, v pěkném pokojíku, dostal ?isté vy?ehlené prádlo a bílý pláš?, vykoupal jsem se v lázni, a dostával jsem denně ¼ litru dobrého ?erveného vína. Mimo to jsem si zvykl píti slivovici, ?ekli mi, ?e mi to pom??e od pr?jmu, kterým jsem trpěl po celou válku. Měl jsem dozor nad 20 rakouskými ošet?ovateli raněných, nemocní a ranění byli Srbové, poskytována byla dobrá strava a velice dobré ošet?ení léka?ské.

      

     Anabáze z Valjeva do Valony

     Po útoku Bulharska na Srbsko nastala zlá doba pro naše „hostitele“ a pro nás hrozná cesta Srbskem a poté Albánií. My z nemocnic jsme vyrazili 19. ?íjna. P?es ?a?ak, Trstenik a Kruševac do Prištiny se ještě dob?e šlo v útvarech, měli jsme trochu peněz a ob?as jsme i něco jídla fasovali. V pozdějším ?ase hladem a nemocí vy?erpán ?asto jsem z?stal sám, a? druhý ?i t?etí den se s našimi zase shledal. Všechny cesty byly do nedohledna zaplaveny zajatci, kterých se po?ítalo 65 000, dále šlo 60 000 srbských rekrut? a několik tisíc ?ák? d?stojnické školy srbské. Na ústupu jsme viděli st?ílet srbské dělost?electvo, zatím, co jedna baterie st?ílela, druhá nás p?edjela, zaujala nové posice a pak druhá zas ustupovala na nové místo odporu. Pozoroval jsem srbské dělost?elce, byli úplně klidni p?i tom, ?ádný strach neb panika. Výborná organisace.

     P?es Kosovo pole a Mitrovici jsme se dostali do Bicany a stezkou pro osly stoupali do hor. Vysoko v horách foukal silný vítr, poletovaly vlo?ky sněhu a nikde nebylo místa rovného, kde bychom se mohli p?i spaní polo?it bez obavy, ?e se někam nez?ítíme do propasti. Šlo se nám h?? a h?? do vysokých kopc? a zase hluboko do propastí, denně jsme se brodili p?es potoky, někdy ani oheň jsme neměli, a kdy? ano, va?ili jsme si jen ?aj z ostru?in. Za?alo silně mrznout a lidé padali, aby u? nikdy nepovstali.

     Po p?íchodu do Malé Debry jsem prodal Faloutovy hodinky, ale za papírové peníze mi nikdo nechtěl jídlo prodat. V měste?ku Struga na b?ehu Ohridského jezera se mi poda?ilo vyměnit s mladou dívkou poslední kousek mýdla za veliký krajíc chleba. Za celou válku jsem takový nikde v Srbsku neviděl! Pravý ?itný chleba, veliký krajíc z velikého selského bochníku, jako by ho ukrojila naše ?eská „pajmáma“. Zašel jsem k jezeru za boudu a tam jsem celý krajíc snědl. P?ed tím jsem byl blízek zoufalství, ten krajíc mi ?íkal: doufej, dějí se i nemo?nosti, nezahyneš! Te? s lepší náladou a novou nadějí do budoucnosti jsem vykro?il do města. A tam se mi poda?ilo za papírový desetidinár nakoupit ?ty?i veliké nasolené ryby!

     Na h?ebenech hor bylo u? 75 cm sněhu a dále hustě sně?ilo. S povolením srbského podporu?íka a zákazem rozdělávat oheň  jsme z?stali dvě noci v jakémsi chlévě. Ve dne, kdy? jsem musel ven, byl jsem úplně oslepen od sněhu. T?etí den jsme mohli jíti dál, já se s bolavýma o?ima díval na nohy ?lověku, který šel p?ede mnou, abych viděl, kam mám šlápnout. Hned po ránu jsme se museli brodit vodou. Ihned nám to na nohách mrzlo. Kouskem zašpi?atělého d?eva jsem si vyš?uchoval z rozpadlých bot sníh, který se mi tam nacpal a utvrdl tak, ?e jsem nemohl jíti. Cestou jsme viděli zmrzlé a polozmrzlé le?et na zemi. P?es nebezpe?ná místa mě p?eváděl Rubáš, abych se nez?ítil do propasti. Všechno mi na zemi splývalo, neviděl jsem, kde mám stoupnout. Sestoupili jsme do údolí, poprvé za celou cestu do teplého kraje blízko mo?e u měste?ka Elbasánu. Prodali jsme poslední kusy šatstva za kousky zahradního turka, nava?ili guláš z koňské zdechliny. V noci však zase p?išel mráz. Po dalších peripetiích jsme se 6. prosince 1915 ocitli na lukách p?ed Tiranou, 8. prosince p?ed branami Dra?e.

     Tam jsem se po dvou měsících opět „uviděl“, kdy? jsem se u pot??ku myl. Jak jsem se nad vodu nahnul, viděl jsem ve vodě jako v zrcadle chlapa, a? jsem se ulekl. Oto?ím se, kdo za mnou stojí, byl jsem tam sám. Podívám se znovu, ale poznat jsem se nemohl. To tedy jsem byl já! Vzpomínal jsem, jak jsem litoval v duchu ty druhé, a odhadoval, jak asi daleko se ještě povle?ou, ne? padnou! Sám jsem se nikde neviděl, zrcátko jsem neměl, a te? jsem se náhodou spat?il, jak ještě daleko ubo?eji vypadám ne? ostatní!  Celých sedm neděl jsem se neholil, byl jsem zarostlý, hubený, na hlavě směšnou trosku ?epice – zkrátka dlouho jsem se prohlí?el, ne? jsem uvě?il, ?e jsem to skute?ně já!

     Vzhledem k ost?elování Dra?e rakouským lo?stvem byla naše karavana p?esměrována do Porty Valony (dnešní Vlore) a poslední z mnoha ?ek, kterou jsme na této cestě p?echázeli, byla Vojusa. Na pokyn italského ser?anta „avanti“, který ?ídil nalodění na prám a všiml si mého tou?ebného pohledu, jsem se dostal mimo po?adí 15. prosince s cizí ?etou na druhou stranu ?eky. Obstoupil nás oddíl bersagliér?, bodáky nasazené, široké klobouky s pe?ím, ouzké kalhoty, peleriny na ramenou, a u? nás vedli ve ?ty?stupu.

     Zcela jistě jsem si tím zachránil ?ivot. Ti, kte?í toho dne nebyli p?evezeni, hrozně zkusili. Po strašlivé pr?tr?i mra?en stoupla voda v ?ece o několik metr?, prám se utrhl a odplaval a ti za ?ekou, bylo jich několik tisíc, z?stali deset dní bez pomoci a bez jídla.

      

     „Pole ztracené“

     Po dvou dnech jsme se nalodili na italskou dopravní lo? Gordoba a vypluli z valoňského p?ístavu kolem Apeninského poloostrova na Asinaru. Ostrov měl jen malý p?ístav, kde se p?ed válkou nacházela malá karanténní stanice pro cestující z Asie a z Afriky. Vozili nás na bárkách, se?adili a pochodem vchod do lázní a desinfekce.  Oble?ení do vydesinfikovaných oděv? s vyfasovanou dekou jsme pochodovali asi p?l hodiny cesty od p?ístavu. Tam jsme byli rozděleni po pěti a ka?dá pětice dostala dohromady jeden stan. Ihned jsme je stavěli do ?ad na trávníku. Vál studený vítr od mo?e, celou noc jsme se klepali zimou.

     Po nějaké době jsme dostali nové mundúry a vystavěli v rovinaté ?ásti „Oslího ostrova“ nové tábory. Náš se jmenoval „Campo perdu“, ?esky „Pole ztracené“, a p?esná adresa pak zněla „Campo perdu, II. reparto, III. gruppo, Isola Asinara“.  V tomto tábo?e jsme snad na tom byli ještě nejlépe ze všech. To proto, ?e naše lo? po dva týdny pro nás t?ikrát denně va?ila, i víno jsme dostávali a tak jsme se zase trochu zrestaurovali. Našich mrtvých na choleru zem?elých bylo sice několik stovek, ale v jiných táborech se jednalo o tisíce zajatc?.  Byli to zejména ti, kte?í nejd?íve ?ekali na obnovení p?evozu p?es Vojusu a jedli všechno mo?né, ?áby, ještěrky, trávu i mrtvé kamarády. Doplazili se do Valony a divoce se vrhali na suchary, které jim Italové rozdávali. Na lo? se dostali ve zbědovaném stavu, jejich lodě neměly za?ízení na transporty ani neva?ily, jednou denně jim rozdali studené konservy a suchary. Proto všichni ji? na lodích po stovkách umírali a my jsme poté na b?ehu ostrova mrtvoly odnášeli a poh?bívali v šachtách.

     Na tuto adresu jsem také jako první obdr?el na svátek svatého Josefa 19. b?ezna 1916 peně?ní dopis od bratra na 49 lir. V tehdy nově z?ízené kantině jsem všem v našem stanu koupil chléb, sýr, salám, rybi?ky a víno a uspo?ádal pro ně hostinu. Po krásném jaru, kdy na Asina?e vykvetly tisíce květ?, p?išlo léto a na ostrově bylo k nesnesení. Veliké vedro, ?ádný stín, vítr s pískem, nedostatek vody, která se musela p?ivá?et ze Sardinie, to vše vedlo k tomu, ?e jsme tou?ebně ?ekali, kdy nás lodi za?nou p?evá?et do Francie.

      

     Ve francouzských táborech

     18. ?ervence jsme s naší nákladní lodí v doprovodu dvou torpédovek p?istáli v Toulonu. Nejprve jsme byli internováni v ji?ní Francii v tábo?e Scarpiagne, poté jsme byli děleni na skupiny a naše skupina o 120 zajatcích byla po r?zných peripetiích p?evezena do Biessardu asi 40 km od Le Havru, kde se nacházel německý zajatecký tábor. Do práce se jezdilo na parní?cích na velké zámo?ské lodě. Pracovalo se nep?etr?itě ve dne i v noci na osmihodinové směny, vylo?ovalo se uhlí, brikety, koks, papír, d?íví, obilí bu? na vagony, nebo na velké vle?né ?luny. Dělal jsem velitele pracovní ?ety a tlumo?níka a nau?il jsem se jezdit s lodním je?ábem. Jeden feldvébl Němec p?išel k mé partě a poslouchal moje lidi, jak ?esky a chorvatsky mluví mezi sebou p?i práci. On nerozuměl, tak se mě ptal: „Ti lidé mluví rakousky, ?e?“  Divil se tomu, kdy? slyšel, ?e rakouská ?e? neexistuje a kolika ?e?mi se v Rakousku vlastně mluví. Náš „spojenec“ toho nevěděl.

     Skoro denně jsme viděli p?ijí?dět velké námo?ní lodi s anglickými vojáky, jezdily a? do Rouenu, ?eka byla hluboká.  Jak uviděli německé zajatce,  pok?ikovali na ně  „nieder mit Kaiser!“ Němci zase na ně, Angli?ani se nahrnuli na palubě na stranu k nám, a? se lo? hodně naklonila. Angli?tí vojáci byli v?dy v novém mund?ru jak ze škatulky. Francouzi měli starý spravovaný mund?r. Na frontě a za frontou jsem později pozoroval, ?e Angli?ané jsou moc pyšní, nafoukaní, s nikým se nekamarádili.

     V polovině listopadu jsme byli nákladním zape?etěným vlakem p?evezeni k Pa?í?i a vypuštěni na nádra?í Susy-Bonneuil, odkud jsme šli pěšky k ?ece Marně, kde se stavěl vojenský p?ístav a na něj navazující ?eleznice. Tamější zajatecký tábor byl obsazen pouze Slovany, byli tam zejména Chorvati. Zde jsem pro?il románek v dopisech se Švýcarkou sle?nou Mínou, který se p?erušil v polovině ledna, kdy jsme byli náhle skupina 18 šikovatel? a ?eta?? odvezeni nejprve do Etampes asi 100 km ji?ně od Pa?í?e a poté do Orleansu. Poslední dopisy od Míny jsem obdr?el právě sem, pak u? jsem nic o ní nezvěděl, ani po válce, kdy? jsem psal jí i její matce do Švýcar. Posledním táborem, kde jsme my rakouští zajatci byli internováni spole?ně s Němci z ?íše a Bulhary, byl Carpentras asi 26 km severně od Avignonu.

     V našem baráku bylo asi 60 ?ech?, smýšlením rozdělených do t?í skupin. Já jsem pat?il do skupiny „revolu?ní“, která chtěla rozbití Rakouska-Uherska a pora?ení Německa. Druhá skupina si to p?ála také, ale ze strachu p?ed „Rakušáky“ ml?eli, jen mezi ?ty?ma o?ima nám dávali za pravdu, ale nahlas své mínění se báli pronášet. A? na ?eta?e Karla S., v civilu strá?níka z Plzně, ten chtěl ?eskou autonomii v rámci Rakouska. Pak tu byla skupina t?etí, ta chtěla jen vítězství Německa a Rakouska, z nich si po?ínal a? zu?ivě František P. Měli jsme mezi sebou neustálé slovní p?tky, p?i nich? jsme dostávali najevo, ?e a? bude konec války, ?e se dom? nebudeme smět vrátit, jinak ?e budeme viset.

     4. ?íjna jsme si p?e?etli v novinách „?eskoslovenská samostatnos?“, ?e u? se o to jedná, ?e nám bude povolena naše ?sl. armáda. A tak se nás ten den p?ihlásilo 10,  jako „na po?est“ svátku císa?e Fr. Josefa, do legií. P?ihlášky jsme psali ?esky a francouzsky a p?edali je do kancelá?e. Zajetí, stále mezi dráty a mezi stejnými obli?eji, a pak ty vě?né hádky p?sobily na nás neblaze. Rozhodli jsme se, ?e se p?ihlásíme dobrovolně na práci, na kácení lesa. Se dvěma Němci nás bylo celkem 22.  Ostatní Němci a také Ma?a?i nás prohlašovali za zrádce, ?e jdeme pomáhat Francouz?m, a? nemusíme. My si z toho ale jen tropili smích, měli jsme se dob?e, v lese jsme si va?ili, práce nebyla namáhavá, ?ádný nás nehonil. Denně jsme šli dvakráte p?es město, leccos zajímavého a nového viděli, bylo to trochu jako na svobodě, t?eba s námi chodila strá?. Byli to starší vojáci, celý den hledali v lese laný?e, ani jsme toho nepozorovali, ?e nás hlídají.

      

     Vzh?ru do legií!

     Po Vánocích jsme byli všichni ?eši pozváni do kancelá?e, kde nás o?ekávali dva naši legioná?i. Bratr poru?ík Martínek k nám měl ?e?, ale ?ekl bych, ?e mohla míti lepší ú?inek, kdyby byla pronesena jinak, volena jiná slova, ne? ta, která v mnohých budila hr?zu, t?eba: „naše práce bude krvavá“. Tak dva z u? p?ihlášených ubyli, pod záminkou, ?e po?adují, aby jim byla zachována hodnost. Kde?to my ostatní jsme tam všichni vstoupili jako prostí vojáci. Docílili toho později a setkali jsme se s nimi a? na frontě. Druhý den jsme byli p?estěhováni do baráku po Srbech a v našem baráku se potom mnozí ?eši smutně projevili, kdy? proti nám sch?zovali a mluvili proti celé akci zahrani?ní. Avšak také jeden Němec, ?eta? p?vodem od Mostu, do této doby v?dy mě zdravil „servus Janda“, te? mě zdravil „nazdar Janda“ a p?itom se na mě usmíval. Ten prohlásil, ?e nás zcela chápe a ?e je zcela v po?ádku a naší povinností chtíti svou samostatnos?, ?e nás to jen ctí.

     P?i lou?ení s táborem nám byla ze všeho nejmilejší ?e? mladého bulharského kadeta na rozlou?enou. Mluvil velice pěkně, ?istě a pomalu, ?e jsme mu všichni dob?e rozuměli. ?eši, co s námi nešli, plakali a slibovali, ?e p?ijdou, abychom se ale postarali o to, aby byli dáni do jiného tábora bez Němc?. Druhého dne ráno jsme odjí?děli p?es Avignon do Marseilles.  Tam jsme celých 6 neděl ?ekali na další bratry.

     Poté jsme p?es Toulouse, Bordeaux a Angoulême odjeli do Cognacu. Doprovázeli nás francouzští ser?anti, měli jen pistole, omlouvali se nám, ?e nás nevedou co zajatce, ale ?e nás doprovázejí jen jako pr?vodci. Všichni jsme měli na ?epicích bílo?ervené pásky a u? bez potupných ?ísel a písmen. V Cognacu na nádra?í nás o?ekávala ?eská vojenská hudba, zahrála nám obě naše hymny a vedla do města. Někte?í se v kasárnách dali do tance, kdy? se dostavil generál Janin s kapitánem Šnejdárkem. Rozdělili nás po rotách, dostal jsem se s Rosypalem k 6. rotě 21. pluku. Naše ?eta byla většinou z bývalých srbských zajatc?, několik „Rus?“ a „Amerikán?“. Všichni ale ?eši, a tak jsme si také ?íkali, abychom se rozeznali. Byli jsme ubytováni v prvním pat?e skladiště upraveného k bydlení. Druhý den jsme dostali vojenský oblek, pušku atd. a ve?er u? jsme mohli jíti volně do města na vycházku. Tím u? opravdu kon?ilo naše dlouhé zajetí a my se cítili velice š?astni a svobodni. P?i zapisování šikovatel Chrástek chtěl mě dát zase k saniterák?m, a ?e budu desátníkem. Já jsem však nechtěl ani slyšet, chtěl jsem k st?elc?m a bojovat proti nep?íteli.

     Nastal d?kladný výcvik a postupně se nás nashromá?dilo v Cognacu tolik, ?e jsme se tam nemohli vejít.  Za?al se stavět 22. pluk, a ten byl ur?en do Jarnacu. Jedna ?eta z ka?dé roty měla tvo?it základ roty pluku ?. 22. Všichni jsme chtěli ale z?stat u 21. pluku. Proto se losovalo. Na naši ?etu padl los.

     Po ukon?ení výcviku p?išel rozkaz poslat několik set našich lidí na frontu k Soissons. Neměli býti zatím pou?íváni k útok?m, ale byli po deseti umístěni mezi francouzské vojáky, dr?eli hlídky a pozorovali, jak si francouzští vojáci po?ínají. Po obdr?ení povolení se zapojili do výpad? a vedli si velmi úspěšně. Sotva odešli do zázemí, Němci za?ali ofenzívu a vytvo?ili pr?lom francouzské fronty mezi Soissons a Remeší a? k ?ece Marně k Château-Thierry. Byl to poslední německý úspěch, který stál na obou stranách mnoho krve, Němci ale byli vr?eni zpět a od té doby byli stále v defenzívě.

     My se zatím lou?ili s Cognacem a Jarnacem, jeli vlaky p?es Tours do Darney u Epinalu. Byl jsem spole?ně s p?ítelem Záho?íkem p?eveden od šesté roty st?elc? „na týden ?i dva“ opět k saniterák?m. Kdy? se francouzský léka?, jemu? jsme byli p?iděleni, dověděl, ?e jsem byl ?eta?em u sanity v Rakousku, nechtěl k mému návratu svolit, ?íkal, ?e jsem na správném místě. Nedalo se nic dělat, ?asem jsem se s tím smí?il, zvláště ?e tam z?stal i Záho?ík.

     Na konci ?ervna 1918 p?išlo slavnostní p?edání praporu našeho pluku. Bylo to něco krásného. Zú?astnil se ho francouzský president Poincaré, náš ministr dr. Beneš, mnoho francouzských a spojeneckých vysokých d?stojník?, i srbský tam byl. Bylo p?ítomno také několik starých francouzských vyslou?ilc? z války roku 1870. Pěvecký sbor za dirigování bratra Rytí?e zpíval sborové písně, všichni, oba pluky, jsme zpívali: „Bývali ?echové“ a „Kdo? jsú bo?í bojovníci“. Proběhlo mohutné defilé. Zašli jsme za návrší, se?adili jsme se ve dva mohutné proudy po rotách. Pak jsme vyrazili. Stále se objevovaly nové a nové ?ady. P?ed francouzským presidentem a celou jeho vznešenou spole?ností byla louka, rovina, šli jsme jako ocelové hradby. Dostali jsme pochvalu, všechno velice dob?e dopadlo. Potom byla prohlídka našich ubikací. Měli jsme je okrášlené. Popsané nápisy, ?esky i francouzsky, La Victoire ou la Mort! Vítězství nebo smrt!

      

     V bojích na západní frontě

     Na frontu v Alsasku-Lotrinsku jsme pochodovali pěšky asi 6 neděl, zpo?átku ve dne, později v noci, v?dy 9-10 hodin, a to nejprve do Rouges Mont poblí?e Altkirchu. Odtud jsme zamě?ovacím dalekohledem z dělost?elecké pozorovatelny měli mo?nost pozorovat  Mylh?zy a Basilej. V Mylh?zách state?ně dýmaly komíny, jistě tam Němci vyráběli munici ve dne v noci.

     Francouzská tě?ká artilerie, motorizovaná a na šestikolových autech velice pohyblivá, st?ílela a? 18 km daleko st?elami několik metrák? vá?ícími. Obsluha děl jezdila a bydlela asi v deseti obrovských autech, podobných stěhovacím voz?m. Vozili s sebou dílnu, je?áby, munici, ?ekali, a? se setmí, uschováni pod stromy, aby je aeroplány nevyslídily. V noci p?ejeli na p?edem ur?ená vybetonovaná stanoviště, děla p?ipravili k palbě, rozst?íleli, co chtěli dle programu rozst?ílet, a ráno, kdy? je německé aeroplány hledaly, u? byli dávno na jiném místě. Sešli jsme se s nimi později u Vouziers.

     Do první linie jsme táhli v noci, a sice více napravo ke švýcarské hranici. Po p?íchodu do vesnice na naše stanoviště nás Němci za?ali ost?elovat z děl. Dělové koule létaly se silným hvízdotem p?es naši stodolu, dopadaly ale dále za vesnici. Neměli jsme ?ádných ztrát. Po?ítali jsme s tím, ?e naše no?ní pochody byly vyzrazeny. Z Belfortu jsme poté celá divize, 21. a 22. pluk ?sl. a 119. pluk francouzský, postupovali za st?elby našich protiletadlových děl do Champigny a poté se p?esunuli vlakem do Epernay. Postupně jsme procházeli místy, kde se ji? ?ty?i roky bojovalo. Vše bylo granáty p?eoráno a zpustošeno a? hr?za, tam musely padnout statisíce lidí. Ze starých les? ?ouhalo jako by strniště ze silných strom?, a zbytky strom? byly celé rozštípané nastojato od granát?. Lesy byly vyrabované, Němci v nich zakládali parní pily, ?ezali na místě trámy a prkna, a co nespot?ebovali v zákopech, vozili dom?. ?asto jsme ?etli na sloupu, tady stávala obec ta a ta, marně jsem se namáhal najít stopu alespoň po jediném domě.

     Němci ustupovali, byli jsme ve druhé linii na frontě mezi Soissons a Remeší, denně jsme je pronásledovali 10 a? 20 km. Viděli jsme ú?asná německá opevnění, zákopy, a mnoho drátěných p?eká?ek, a? 16 m širokých ve t?ech ?adách za sebou. K?ly byly ?elezné a po zemi bylo rozházeno plno pichlák? ze ?eleza tak dělaných, ?e v?dycky jeden ostrý hrot byl vzh?ru, a? se to p?evalilo, jak chtělo. P?eká?ky byly v místech, co jsme táhli, málo poškozené, jen tanky nám projely cestu, Němci bez obrany je rychle opouštěli, kdy? jim hrozil obchvat na k?ídlech. Dělost?electva tam byla ohromná spousta a stále p?es nás st?íleli. Vpravo i vlevo zároveň s námi postupovaly a do veliké dálky bylo viděti upoutané francouzské balony. Zatímco sta děl nep?etr?itě st?ílelo, jiných sta děl postupovalo. Pak zase postupovali ti, co p?estali st?ílet vzadu, a st?íleli ti, co je p?edjeli. Jinde fronta stála, a tak nás t?i pluky nalo?ili na velká transportní auta krytá jako stěhovací a p?evezli nás v noci p?es Remeš do Mourmelonu.

     Postupovali jsme dále k Terronu a Vouziers. Ve dne lesem, jinak v noci. Oheň šlehající z jícn? děl p?iosvětloval nám cestu. V první linii jsme se s Francouzi nesetkali, jen ?ídce a daleko od sebe z?stal kulomet, a kdy? na něj naši p?išli, kulomet?ík ukázal rukou: „Boches la-bas!“ a hodil kulomet na rameno a zmizel. My ale to štěstí neměli, na okraji lesa kopali vojáci zákopy. Měli jsme je za Francouze, hlásili se heslem tiše: „?ekoslovak“. Němci hned do nás kulometem a v tom chaosu nám sebrali 11 lidí do zajetí. K tomu jsme měli ztráty, mrtvé a raněné. Ustoupili jsme asi 100 metr?, tam ne? mírně nakloněná rovina, bez zákop?, bez travi?ky. Ka?dý si pod sebou vyhrabal peká? jako zajíc a tam jsme le?eli celý den, nad námi německé aeroplány, ?ídily na nás palbu z děl. Naštěstí Němci špatně st?íleli, jinak by nás tam mohli rozsekat na kaši. Ale stejně jsme měli velké ztráty. Někde tam jsem také ztratil své poznámky.

     P?ed rozedněním jsme zahájili útok. Dělost?electvo bylo obeznámeno, kdy to za?ne, a tu ?ekali u nabitých děl, po zahájení útoku a kdy? jsme neo?ekávaně za?ali útok, potom teprve nám dělali tzv. bará?. Kolem oblasti, kterou jsme chtěli obsadit, dopadalo tisíce granát?, a tou hradbou st?el nemohl nikdo p?ijít Němc?m na pomoc. Dob?e se nám to poda?ilo, obsadili jsme celou tu ?ást lesa, co jsme chtěli a vyst?elili signál: cíl dosa?en! Uko?istili jsme několik děl, kulomet?, minomet? a celé skladiště min. Zajali asi 100 Němc? a další pobili.

     Te? jsme zna?ně zlepšili pozice. Les byl z větší ?ásti hustý, tam se nedalo projít, a šla lesem jedna blátivá cesta, bylo tam poškozeno vodovodní potrubí. Po dobu, co jsme měli trochu ?as, jsme si prosekávali novou cestu, tu dosavadní Němci moc ?asto bombardovali. ?asu se nám nedostávalo, měli jsme mnoho raněných. P?evaziště jsme si z?ídili ve staré pískovně, jáma byla asi 40 krok? dlouhá a 20 široká. Po ošet?ení se tě?ce ranění nosili do Vouziers, tam dělali i menší nutné operace a pak je sanitními auty odvá?eli do zázemí, do nemocnic. Bylo to asi 5 km nosit, někdy nám z města p?išli na pomoc francouzští nosi?i. U jámy-p?evaziště jsme měli zapíchnutý velký ?ervený k?í? – prapor. Ale Němci nic na to nedbali a st?íleli na nás, éra ?ídila palbu, granáty padaly kolem jámy, hlína se na nás sypala, ale do nás se netrefili, a? později v noci. Tak jsme raději prapor ?erveného k?í?e odstranili. P?iběhl jeden bratr Amerikán k nám do jámy, udělal poplach: Němci jdou! Nechal jsem obvazování, sko?il po pušce a nábojích, lehl si na kraj jámy a koukám po Němcích. Bylo jich opravdu hodně, asi 50, ale všiml jsem si, ?e kolem nich jsou naši brat?i s bodáky na puškách. Vynadal jsem tomu poplašenci a šel po své práci.

     Po boji jsem se šel také podívat na zajaté Němce.  Byli to chlapi jako hory, Bavoráci. Stáli vy?azeni ve dvojstupu, kolem nich naše strá?e. Na samém kraji stál v první ?adě chlap-obr, celý po?obaný od neštovic, hr?za z něj šla. Tu p?išel ke mně jeden bratr, abych mu dal cigaretový papírek, který jsem měl schovaný v pouzd?e pod devítirannou pistolí. Otev?u pouzdro, vytáhnu pistol, a tu jsem si všiml, ?e ten po?obaný strachem vyvaluje o?i a svému sousedovi v ?adě ?íká: Schau! (podívej). Vytáhl jsem druhou rukou cigaretové papírky, dal jsem z toho kamarádovi a zas papírky i pistol do pouzdra zpátky a podíval se na Němce. Němec si oddychnul, byl celý zpocený za tu chvilku, utíral si šátkem obli?ej, smál se na mě a ?ekl mi: Es ist warm. Myslel jsem si: však já vím, pro? ti bylo horko.

     Později p?i tábo?ení v lese jsem na svém místě našel krabi?ku a v ní skleněné trubi?ky s ?irou tekutinou, v nich zasazený doutnák s há?kem a rozbuškou a na krabi?ce návod, co se s tím má dělat. P?i opuštění místa natrvalo má se to rozvěsit za há?ky na stromy, zapálit a rychle odejít.  Byl to yperit, kterým Němci zamo?ovali terén. Jediná kapka, kdy? p?išla na holé tělo, vyleptala díru do hloubky a udělal se velký v?ed. Po zapálení kapalina vybouchla, rozst?íkla se po k?oví, a pokud tudy někdo procházel, dostala se snadno na obli?ej nebo na ruce. V létě se vypa?ovala a po vdechnutí z toho mohla být opět smrt.

     8. listopadu k nám ji? do zázemí p?ijel dr. Beneš, měl k nám ?e? o vále?né situaci a p?evratu doma s tím, ?e ka?dou chvíli lze ?ekat německou kapitulaci. A opravdu u? druhý den Němci ?ádali o p?ímě?í. To u? jsme měli na voze rozhlasový p?ijíma? bateriový na sluchátka a jeden náš in?enýr to poslouchal, stenografoval a pak zprávy v?dy napsal na papír a vyvěsil. Po skon?ení boj? nás dopravili do lázeňského měste?ka Vittel, náš 2. prapor 22. pluku byl v měste?ku Attigny. Za týden nás tam objevila jedna ?ena z Darney, udělala poplach a město ?ádalo, aby tam ?echoslováci byli p?elo?eni. A tak brzo rance na zjednané vozy a putovali jsme pěšky 20 km do Darney. To bylo vítání a radosti na obou stranách. A nedo?kavosti, a? pojedeme dom? a kdy. Deváté vánoce na vojně jsem pro?il u? na cestě dom? v italské Padově a 4. ledna 1919 nás na Hlavním nádra?í v Praze uvítal V. Klofá?.  Táhli jsme st?edem města ve ?ty?stupech, rota za rotou, velký jásot a vítání. Potom jsme byli ubytováni v ?ernínských kasárnách na Hrad?anech, měl jsem také dvakrát slu?bu na Hradě, dostal jsem po devíti letech na vojně kone?ně dovolenou. 10. května 1919 jsem byl demobilizován.

      

      

      

     © PhDr. Jaroslava Hlavá?ková, CSc.,

     Srbská fronta v období 1914 -1915 Valjevo ve vále?ných letech

     K získání údaj? o situaci na srbské frontě v období 1914 -1915 a o situaci ve Valjevu a okolí se poda?ilo prostudovat dvě nové publikace srbských autor?.

     Známý srbský historik K. Miloševi? v rozsáhlé knize o osudech rodné země v období 1. světové války uvádí, ?e Srbsko ztratilo 1 244 000 obyvatel (842 000 civilist? a 402 000 voják?),...

     p?i?em? ve svých p?edvále?ných hranicích mělo dle jeho údaj? pouhých 2,9 milion? obyvatel, ztratilo by tedy 43 % svého obyvatelstva.

     Z této knihy vypisuji zajímavé údaje vztahující se p?ímo ?i nep?ímo k pobytu J. Jandy na srbské frontě.

     Rakousko-uherskou armádu z 25% tvo?ili Rakušáci (t.j. rakouští Němci), z 23% Ma?a?i, z 13% ?eši, z 9% Chorvaté, Srbové a balkánští muslimové, z 8% Poláci a Ukrajinci, ze 7% Rumuni a ze 4% Slováci (tj. ?ech? a Slovák? bylo 17%, jejich podíl na po?tu obyvatel monarchie ?inil 16, 5%). D?stojnický sbor byl ze 75% tvo?en rakouskými Němci .

     Po vyhlášení války Srbsku Rakousko-Uherskem 28. ?ervence 1914 se ujal vrchního velení srbské armády korunní princ-regent Alexandr Karadjordjevi? (1888-1934). Tého? dne se na stranu Srbska p?idala ?erná Hora; 6. srpna 1914 se oficiálním prohlášením svého krále Nikoly I. Petrovi?e (1841-1921) stala spojencem Srbska. Po vyhlášení mobilizace a války se srbská vláda p?emístila z Bělehradu (nacházel se témě? na hranici s Rakousko-Uherskem) do Niše (proto i dědova vále?ná zajatecká pošta byla směrována p?es Niš. Zde sídlila i cenzura a st?edisko komunikace s Mezinárodním ?erveným k?í?em). Generální štáb, p?etransformovaný ve vrchní velení, sídlil v Kragujevaci. Ná?elníkem štábu vrchního velení do doby návratu vojvody Radomira Putnika (1847-1917) z lé?ení v Rakousku byl generál S. Stěpanovi? (1856- 1929). Po Putnikově návratu do země z benevolence rakouského velení se jeho zástupcem stal generál ?. Miši? (1855-1921).

     P?esun rakousko-uherských vojsk (16 pěších a 1 jezdecká divize a 8 brigád a 40 letadel) na srbskou frontu byl ukon?en 12. srpna 1914, jejím velitelem byl jmenován generál O. Potiorek (1853-1935). Tého? dne 5. rakousko-uherská armáda v po?tu 80 000 voják? pod velením generála L. rytí?e von Frank (1848-1935) p?ekonala Drinu u Loznice a Lešnice a zahájila postup směrem k městu Valjevu vzdálenému zhruba 100 km. Cílem bylo dobýt v den císa?ových narozenin 18. srpna linii Valjevo-U?ice, postupovat na Niš a k bulharským hranicím. Této ofenzívy se jako kaprál 8. sboru 5. rakousko-uherské armády zú?astnil i E. E. Kisch (jeho zápisky jsou v knize citovány) .

     Na valjevskou frontu byla rozmístěna srbská 3. armáda v ?ele s generálem P. Juriši?em-Šturmem (1848-1921) a dále drinská divize na linii Badovinci-Loznica-Zvornik-Obrenovac-Ljubovica. Štáb armády sídlil ve Valjevu ?. 9 v budově obvodního a městského soudu, regent Alexandr bydlel v domě obchodníka I. Todorovi?e na Karadjorjevi?ově ulici. Srbsku se poda?ilo zmobilizovat témě? 400 000 voják?, chyběl však dostatek vojenského materiálu .

     Ve dnech 16. - 20. srpna 1914 probíhala cerská bitva (dle poho?í Cer, té? uváděna jako bitva na Jadaru, tj. na soutoku ?ek Driny a Jadaru). Skon?ila rakouským neúspěchem a ústupem na levý b?eh Driny. Vy?ádala si p?es 23 000 mrtvých a raněných na rakouské straně v?etně ?eských p?íslušník? 28. pěšího pluku a 16 000 mrtvých a raněných na straně srbské.

     Rakousko-uherská vojska zahájila nový útok 6. zá?í 1914 na linii Srem na ?ece Sávě-území Ma?va-b?eh ?eky Driny a ve směru na Valjevo, p?es které bylo mo?no od jihu pokra?ovat na Bělehrad a obklí?it ho. 15. zá?í 1914 se 6. rakousko-uherské armádě poda?ilo donutit 3. srbskou armádu rozmístěnou na pravém b?ehu Driny na linii Lešnica-Ljubovija k ústupu. P?ekro?ila Drinu a postupně ovládla horské h?ebeny Gu?evo, Boranja, Jagodnja a Sokolská planina; otev?ela se jí cesta k Valjevu.

     25. zá?í vydal velitel 3. srbské armády rozkaz udr?et se za ka?dou cenu na stávajících pozicích a znemo?nit nep?íteli další postup. Po dvaceti dnech boj? se fronta zastavila na linii Ljubovija-Sokolská planina-Jagodnja-Boranja-Gu?evo-dolní tok Driny a? po soutok se Sávou-Zasavica-No?aj-Pri?inovi?. Ani jedna z bojujících stran nebyla schopna podniknout razantní ofenzívu.

     Na konci ?íjna se rakousko-uherskému kombinovanému sboru poda?ilo prorazit srbskou obranu 2. armády v oblasti Ma?vy, obejít poho?í Cer a p?es Koceljevo a Banjani postupovat ji?ním směrem na Valjevo a obsadit ho.

     Pro srbské ozbrojené síly nastala první kritická situace. Na zasedání vlády a vrchního velení 8. listopadu vojvoda Putnik navrhl pokusit se o uzav?ení separátního míru s Rakouskem-Uherskem. P?edseda vlády N. Paši? (1845-1926) pohrozil demisí a po?adavku obnovit boje bylo vyhověno sta?ením se od ?eky Driny a soust?eděním se na vytvo?ení obranyschopné linie na ?ece Koluba?e ze severu a na ?ece Ljig z jihu. Byla zahájena p?íprava k tzv. kolubarské bitvě.

     Na linii nové fronty Obrenovac-Ub-Valjevo se mezi 14.-17. listopadem stáhly 1., 2. a 3. srbská armáda o celkovém po?tu p?es 250 000 voják?. Do 2. 12. se dle hodnocení srbské strany odehrávala defenzivní fáze kolubarské bitvy – stahování armád k ?ece. Generál Potiorek zahájil 16. listopadu 1914 nástup rakousko-uherských vojsk na Kolubaru: 5. armáda obsadila linii Obrenovac-Lajkovac, 6. armáda obsadila b?eh Kolubary a? do soutoku s Ljigem a Ribnicou, 15. a 16. sbor 6. armády se vydal na Valjevo. Spojencem srbských vojsk a brzdou nástupu nep?ítele se stalo náhlé oteplení, které proměnilo bojiště ve velké ba?iny. P?esto 18. listopadu dobyla rakouská vojska Lazarevac.

     Král Petar I. (1844-1921) navštívil místa vále?ných operací a posílil morálku srbských vojsk apely na jejich hrdinství, p?íklad pro potomky a p?ipomenutím zásluh z balkánských válek. 1. prosince došlo k prvnímu p?eběhnutí ?eských voják? k Srb?m (2 podd?stojníci 42. honvédské divize), kte?í informovali srbské velení o zhoršující se bojeschopnosti rakousko-uherských vojsk.

     Nový velitel 1. srbské armády generál ?. Miši? zahájil ofenzívu 2. prosince, a?koli tentý? den rakousko-uherská vojska dobyla Bělehrad. K 5. prosinci 1914 bylo ovládnuto poho?í Suvobor a zabráněno postupu rakousko-uherských vojsk z jihovýchodu do údolí ?eky Kolubary a k Valjevu. Generál Miši? byl 4. prosince povýšen na vojvodu. Dunajská divize 1. srbské armády obešla 6. 12. poho?í Maljen a p?ešla komunikaci spojující U?ici s Valjevem na postupu k Valjevu z jihozápadní strany. Moravská a Drinská divize 1. srbské armády postupovala k Valjevu z jihovýchodní strany od Ljigu v sou?innosti se 3. armádou. 3. armáda jen do 7. prosince p?i postupu k Valjevu zajala p?es 6 500 rakousko-uherských d?stojník?, podd?stojník? a vojín?.

     Generál Potiorek vydal 7. 12. rozkaz, aby 6. armáda zahájila ofenzívu a udr?ela linii fronty poho?í Povlen-Valjevo-?eka Kolubara-Bělehrad a aby 13., 15. a 16. armádní sbory udr?ely své pozice. Vojvoda Putnik p?ikázal 1. srbské armádě vytla?it nep?ítele na linii Kolubara-Valjevo, 3. armádě spole?ně s Drinskou divizí udr?et trojúhelník město Ljig, soutok Kolubary s ?ekou Ljig a Valjevo, 2. armádě z?stat v záloze a být p?ipravena k útoku na Kolubaru. U?ická divize měla za úkol vytla?it nep?ítele z prostoru Ra?an-Kosjeri?. 8. prosince 1914 ráno zahájila 1. srbská armáda postup k Valjevu, na linii Valjevo - Divci zlomila odpor a tého? dne ve?er vstoupila do města. 9. prosince bylo obsazeno celé město. K 9. prosinci 1914 utrpěla rakousko-uherská vojska porá?ku na linii ?eky Driny na západě a? po poho?í Kosmaj. Srbská ofenzíva skon?ila 15. prosince 1914 osvobozením Bělehradu, vítězná Kolubarská bitva návratem srbských vojsk na hranice Dunaje, Sávy a Driny .

     V kapitole knihy cele věnované dějinám Valjeva a okolí vztahující se k období první světové války popisuje Z. Rankovi? nezměrné utrpení civilních obyvatel města i p?íslušník? srbské armády a zajatc? následkem vypuknutí infek?ních nemocí. V celém Srbsku zahynulo na epidemie 100 000 civilist?, 30-35 000 voják? a 30 000 vále?ných zajatc?.

     Z. Rankovi? rozsáhle cituje z ?lánku srbského noviná?e V. M. Jovanovi?e opublikovaného 9. prosince 1914 v listu „Politika“ popisujícího hr?zy ve městě, zejména hromady nepoh?bených mrtvých v budově gymnázia, v budově městské nemocnice a v kasárnách 15. a 17. pluku. Tehdejší zpravodaj „Politiky“ obviňuje „špinavé a zavšivené Rakušáky“, ?e zanesli do města tyfus a choleru a p?i ústupu zanechali ve Valjevu témě? t?i a p?l tisíce svých nemocných a raněných . Následně autor uvádí celá jména léka?? místního p?vodu, léka?? nep?átelských armád i neutrálních stát? (nap?. zdravotnické mise USA) zem?elých ve Valjevu na epidemie v období leden – únor 1915 . 5. dubna 1915 zem?ela na tyfus p?ímo ve Valjevu významná srbská malí?ka Nadě?da Petrovi? (1873-1915), která zde slou?ila jako dobrovolná zdravotní sestra. Vojenské hroby ve Valjevu se staly největšími vále?nými h?bitovy na území Srbska.

     Kniha Z. Rankovi?e obsahuje i dobové snímky ulic a budov města v?etně gymnázia, kasáren, pivovaru a jeskyně, kde byl J. Janda na výletě.

     4. zá?í 1915 se Bulharsko za p?íslib obrovských územních zisk? p?ipojilo k Úst?edním mocnostem. 6. zá?í 1915 vrhlo na Srbsko 4 divize, Rakousko-Uhersko a Německo po šesti divizích. Ofenzívu ve směru od Sremu a severovýchodní Bosny vedla 3. rakousko-uherská armáda, z ji?ního Banátu 11. německá armáda a ze západního Bulharska vyrazila 1. a 2. armáda, vše o síle 800 000 voják? pod vrchním velením německého polního maršála A. von Mackensena (1849-1945). Srbsko na 1 150 km fronty disponovalo ji? jen 300 000 vojáky, rozdělenými do operativních skupin. Kone?ný útok proti Srbsku byl zahájen 5. ?íjna 1915, ji? 10. ?íjna byl po krvavých bojích a bombardování jednotkami Mackensena dobyt Bělehrad. Za další dva týdny po obsazení linie ?ajetina-poho?í Rudnik-poho?í Suvobor-Topola-Arandelovac-Palanka-Petrovac na Moravě vojsky Úst?edních mocností bylo o výsledku operace rozhodnuto.

     Ústup srbských vojsk do Albánie a ?erné Hory a utrpení civilního obyvatelstva za okupace je nazýváno „Srbskou Golgotou“. Z vále?ného i morálního hlediska se jednalo o slo?ité rozhodnutí, motivované ?ádostí o poskytnutí pomoci ze strany Dohody a obnovením bojeschopnosti srbské armády. Valjevo bylo Srby opuštěno 22. ?íjna a rakousko-uherská vojska je okupovala o t?i dny později. Okupa?ní správa za?ala tvrdě stíhat místní obyvatelstvo. K osvobození došlo a? 31. ?íjna 1918.

     Srbská vláda opustila Srbsko 24. listopadu, do Skadaru p?ijela 28. listopadu 2015. Vrchní velení ozbrojených sil odešlo 26. listopadu, do Skadaru p?ibylo 6. prosince 1915. Anabáze témě? 115 000 voják? a d?stojník? probíhala do 21. ledna 1916, od ?íjna 1915 do ledna 1916 ?inily ztráty v boji a na ústupu 70 000 voják?.

     V lednu 1916 vláda a vrchní velení (zejména princ-regent Alexandr) obvinily z chyb generální štáb, který byl v?etně ná?elníka R. Putnika odvolán. Novým ná?elníkem byl jmenován bývalý velitel 1. armády generál P. Bojovi? (1858-1945), 20. ?ervna 1918 jej vyst?ídal vojvoda ?. Miši?.

     Slovník, vysvětlivky, komentá?e

     abfertigung něm. zde: p?evzetí rozkaz? a pošty, odevzdání hlášení na velitelství voj. sboru

     ablézung něm. vyst?ídání ve slu?bě

     akcesist (akcezist) ?ekatel ú?ednického místa, kancelá?ský podú?edník, zapisovatel

     Albrechtské (Štefánikovy) kasárny kasárna arcivévody Albrechta v Praze na Smíchově, dnes Justi?ní palác

     alejkum salem („mír i Tobě“) odpově? na pozdrav „salem alejkum“

     Amerikáni zde: ?echoameri?ané bojující v legiích, té? jednotky americké armády ú?astnící se boj? 1. světové války v Evropě

     anilinová barva tehdy jedovatá, vyrobená na bázi aminobenzenu, benzenaminu ?i fenylaminu

     aparát zde: za?ízení pro dezinfekci osob a šatstva

     apparatsmann zde: pomocník p?ipravující raněného k operaci

     Arnauti hist. turecké ozna?ení Albánc? a obyvatel p?ilehlých horských oblastí, p?v. zejména voják? slou?ících v turecké armádě

     Arumuni (moderní ozna?ení národa) p?íslušníci románského národa ?ijící rozptýleně v oblasti ji?ního Balkánu, zejména v severním a st?edním ?ecku, Makedonii, jihozápadním Bulharsku, ji?ní a st?ední Albánii. Vlachs (st?edověký termín), v ?ecku jsou ozna?ováni jako Vlahoi, v Albánii jako Vllehe. V Albánii je jejich po?et dnes odhadován na 200 000. Hovo?í arumunštinou, latinským jazykem blízkým rumunštině, jazyk má mnoho dialekt?. V sou?asné době p?es snahu o?ivit jazyk probíhá asimilace s většinovým obyvatelstvem balkánských stát?. Věnovali se zejména pastevectví, stavěli svá obydlí z proutí.

     arsenál zbrojnice

     Asinara ostr?vek ve St?edozemním mo?i rozkládající se severozápadně od Sardinie, rozloha 51, 9 km2 stanice, vězení, místo internace zajatc? v 1. světové válce, místo internace etiopské nobility v době italské okupace Etiopie. Vězení uzav?eno v r. 1997. V sou?asnosti není osídlen, spole?ně s p?ilehlými vodami vyhlášen národním parkem. . Od r. 1885 v majetku italského státu, slou?il jako karanténní stanice, vězení, místo internace zajatc? v 1. světové válce, místo internace etiopské nobility v době italské okupace Etiopie.  Vězení uzav?eno v r. 1997. V sou?asnosti není osídlen, spole?ně s p?ilehlými vodami vyhlášen národním parkem. 

     Autrichiens fr. Rakušáci

     batalion pluk

     bergsalié?i oddíly italské armády vytvo?ené v 1. pol. 19. století, vysoce mobilní jednotky lehkých st?elc?. Sou?ástí uniformy byl klobouk se širokou obrubou zdobený ?ernými kohoutími péry. V 1. sv. válce jich bojovalo asi 210 000.

     bitva na ?ece Kolubara 3.-14.12.1914; vítězství Srbska nad rakousko-uherskou armádou bez ohledu na její po?etní p?evahu. 1. srbská armáda obsadila 9. 12. Valjevo. Srbové zajali 76 000 nep?átelských voják?. Srbský velitel ?. Miši? byl povýšen na vojvodu, O. Potiorek byl odvolán a nahrazen arcivévodou Ev?enem jako nejvyšším velitelem balkánské armádní skupiny. Dalších 10 měsíc? Rakousko proti Srb?m nevystoupilo. Síly byly p?esunuty na italskou frontu. Ztráty Srbska spolu s epidemií tyfu v zimě 1914-1915 srbskou armádu oslabily a v roce 1915 z?stala v defenzívě spoléhajíc na pomoc spojenc?, která však nep?išla.

     boerský búrský, p?ipomínající klobouky Búr? z období anglo-búrské války na p?elomu 19. a 20. stol.

     cimprlich něm. choulostivý, rozmazlený, ned?tklivý

     cugsfíra něm. Zugsf?hrer, ?eta?

     ?i?a srbo-chorv. sta?ík, strýc

     ?aur nevě?ící, zejména k?es?an (ozna?ovaný takto vyznava?i islámu)

     desentér desertér

     Deutschmeist?i zde: 4. dělost?elecký pluk (zal. na konci 17. st.) rakousko-uherské armády

     dienstreglamá něm., fr. slu?ební ?ád

     Etappentrainzug něm. zde: vojenský konvoj p?epravující mu?stvo a vojenský materiál

     fasunk, fasuňk náklad na voze, p?íděl potravin

     feldkurát vojenský kněz

     feldruf něm. heslo (hist.: polní p?íhlas)

     feldšpitál něm. polní nemocnice

     feldvébl, felák něm. (Feldwebel) šikovatel

     febris recurrens návratná hore?ka, st?ídání hore?natých stav? s 1–2 dny normální teploty (typicky p?i malárii, b?išním tyfu)

     flota námo?nictvo

     Foch, Ferdinand (1851-1929), francouzský maršál, hrdina 1. světové války, v b?eznu 1918 jmenován vrchním velitelem Spojeneckých sil. Pod jeho velením byl zastaven postup německých jednotek v druhé bitvě na Marně v ?ervenci 1918 a zahájen protiútok. V listopadu 1918 p?ijal německou kapitulaci v ?elezni?ním vagónu v Compiègne. Hrál d?le?itou roli na Pa?í?ské mírové konferenci.

     fortšristmesif zkomol. dle p?edpisu

     fráter zde: kněz s ni?ším svěcením

     gruppo it. zde: oddělení

     halt! něm. povel zastavit, stát!

     Hindenburg, Paul von (1847 - 1934), německý polní maršál, významná osobnost 1. světové války, prezident Německa v letech 1925 -1934. V pamětech J. Jandy jeden z voják? p?ipomíná vítězství Hindenburga nad Ruskem v bitvách u Tannenbergu a u Mazurských jezer v roce 1914 a krutost v??i nep?átelským voják?m.

     Hroby v dáli vále?ná iniciativa setníka Lenze, stavba pomník? (kenotaf?) na frontách zahynulým voják?m v místě jejich p?vodu. Vytratilo se z obecného povědomí.

     infanterie dělost?electvo

     Janin, Pierre-Thiébaut-Charles-Maurice (1862-1946), od dubna 1916 francouzský generál a vojenský velitel. Vedoucí francouzské vojenské mise na Sibi?i v době ruské ob?anské války. Nositel ?ádu bílého lva (1923).

     jednoro?ák jednoro?ní dobrovolník

     ka?amak kaše, p?ipravovaná zejm. z kuku?i?né mouky

     kamot rak. zde: se?azený, nastoupený, upravený

     kantina zde: prodejna pro zajatce

     kaprál it. (Korporal) ni?ší vojenská hodnost, desátník

     kavalerie jezdectvo

     kellner něm. ?íšník

     komisárek vojenský chléb kyselé chuti

     komita p?íslušník srbských partyzánských jednotek („komite“, major Vojislav Tankosi?) p?vodně bojujících v Makedonii proti osmanským jednotkám

     konduktér pr?vod?í

     korpskomando, korpskomanda něm. velení vojenského sboru

     Kronprinz něm. zde míněn korunní princ Bed?ich Vilém (1882 – 1951), syn německého císa?e Viléma II.

     ku?a srb. d?m

     kuláš zast. guláš

     Kunte, Ladislav (1874-1945), děde?k?v bratranec L. Kunte byl významným ?initelem protirakouského i protifašistického odboje. Spoluzakladatel Volné myšlenky, redaktor ?asu a Národního osvobození. Za okupace spolupracoval pod pseudonymem ?eněk Věrný s ilegálním ?asopisem V boj. Od r. 1940 vězněn, zejména v Ebrachu. Zem?el ve Straubingu p?i pochodu smrti v roce 1945. Publikoval p?edevším na téma úlohy nábo?enství v moderní spole?nosti, jeho práce se vyzna?ují vyt?íbeným a i dnes ?tivým stylem. Nap?. viz na internetu dostupné vzpomínky na Jana Herbena.

     lágrovat něm.tábo?it

     lajtnant něm. (Leutnant) poru?ík

     landšturmák něm. ( Landsturm) ?len domobraneckého vojska

     landwehrák, landvérák něm. (Landwehr) ?len zeměbraneckého vojska

     Lejhanec, Václav, rakousko-uherský diplomat, v období 1. světové války konzul v Dra?i (Durres). Dra? tehdy byla tehdy sídelním městem albánského kní?ete W. Wieda a hlavním městem Albánského kní?ectví. P?ešel do ?eskoslovenské zahrani?ní slu?by, v letech 1919-1921 nap?. p?sobil jako vedoucí ú?adu delegáta ?SR v Ma?arsku. Generálním konzulem v Dra?i byl v té době Alfred Rappaport (1868-1946).

     lettres fr. dopisy

     losung něm. zde: heslo dne

     mantl něm. vojenský pláš?

     marodní kniha něm. kniha nemocných

     marodvisita něm.návštěva nemocného u léka?e

     maršbatalion prapor s pozdějším datem mobiliza?ní a pochodové pohotovosti, slo?ený většinou ze zálo?ník?, ur?ený k doplnění ztrát, p?ipravující se k p?esunu na frontu (pochodový prapor)

     maršrúta něm. pově?ení k pracovní cestě

     mantúra vojenský oblek

     merhaba arab., tur. uvítání, pozdrav („vítej!“)

     Miši?, ?ivojin (1855-1921) srbský polní maršál (vojvoda) a nejúspěšnější srbský vojenský velitel v období 1876-1918. Velel 1. srbské armádě v bitvě na ?ece Kolubá?e (1914), ú?astnil se velkého ústupu p?es hory do Albánie v zimě 1915-1916, porazil a donutil k ústupu bulharskou armádu v bitvě u Gorniceva v roce 1916 a p?i pr?lomu soluňské fronty v zá?í 1918 byl ná?elníkem nejvyššího velení. Poté ná?elník generálního štábu armády Království Srb?, Chorvat? a Slovinc?.

     náredník (srbský felák) ni?ší srbský d?stojník

     obrlajtnant něm. nadporu?ík

     oficírsmená? něm., fr. d?stojnická kuchyně

     ohne Schritt něm. postup vp?ed nikoli pochodovým krokem (nebezpe?í rozkolísání vratkého mostu, „break step“)

     para, krejcar drobné mince srbské/rakouské

     pasírka něm. povolenka

     Paši?, Nikola (1845 -1926), významný srbský politický ?initel a diplomat, pětinásobný p?edseda vlády srbského království, první (celkem t?ikrát) p?edseda vlády Království Srb?, Chorvat? a Slovinc?. V pamětech vzpomínán pro sv?j mohutný krásný plnovous.

     pelerína it. pláštěnka, volný pláš? bez zapínání

     Petar I., Karadjordjevic (1844 – 1921), 1903 – 1918 poslední srbský král, první vládce Království Srb?, Chorvat? a Slovinc? (1918 – 1921)

     Pferdespital něm. koňská ošet?ovna

     piklhaubna něm. pruská vojenská helma s kovovým hrotem na vrcholu

     piksla něm. zde: kryt poloosy kola vozu

     pionérsébl něm. vojenská šavle, sou?ást výzbroje

     pioný?i, pioné?i něm. zde: ?enisté

     posichrovat něm. pojistit, zajistit

     Potiorek, Oskar (1853-1933) rakousko-uherský vojenský ?initel. 1911-1914 guvernér v Bosně a Hercegovině, svědek atentátu na následníka tr?nu Františka Ferdinanda d´Este 28.6.1914. 1914 vrchní velitel rakousko-uherské armády v srbské kampani, pora?en v bitvě u Ceru a na ?ece Kolubá?e, 1.1.1915 zbaven vrchního velení

     profesor P. známý pra?ský léka?, profesor, dle svědectví pamětí na frontě lé?il zp?sobem nevybo?ujícím z praktik vojenského „lé?itelství“ bě?ného v rakousko-uherské armádě

     Putnik, Radomir (1847-1917) srbský polní maršál, ná?elník generálního štábu srbské armády v období balkánských válek a 1. světové války. Ú?astník všech válek, vedených Srbskem v letech 1876-1917. V ?íjnu 1915 po zahájení ofenzívy spojených rakousko-uherských, německých a bulharských sil o 300 000 mu?? pod velením polního maršála A. von Mackensena rozhodl Putnik 31.10.1915 o ústupu srbských armád. Poslední boje byly vedeny na Kosově poli (19.- 24.11.). 25. listopadu kone?né rozhodnutí o ústupu p?es albánské hory. 155 000 voják? došlo do p?ístav?. V lednu 1916 byl odvolán z postu a zem?el v Nice.

     rakije pálenka

     raport hlášení

     rast něm. odpo?inek

     Rauberinsel něm. loupe?nický ostrov

     règime de faveur fr. zde: zvýšený p?íděl jídla na osobu a den

     Regimentsarzt (Reg. Arzt) něm. plukovní léka?

     rekonvalescent lat. zotavující se pacient

     Reserve Feldmaroden Haus něm. rezervní polní nemocnice

     Ristung něm. výzbroj

     salem alejkum arab.uvítací muslimský pozdrav „salam alejkum“ („mír s vámi / vám“), odpově? „alejkum salam“

     saniterák vojenský ošet?ovatel

     separace oddělení

     studovat zde: zabavit

     Slavonie ní?inné úrodné území rozdělené mezi Chorvatsko a Srbsko, historická země le?ící mezi ?ekami Drávou, Sávou a Dunajem

     Stationskomando něm. posádkové velení

     stra?ár srb. strá?ce

     štram něm. fešně, švihácky, upraveně, dle p?edpisu

     Šnejdárek, Josef (1875-1945) generál ?s. armády, 1899 vstoupil do fr. cizinecké legie, v době formování 21. st?eleckého pluku jmenován pomocníkem velitele pluku

     Šváb, švába srbské pohrdavé ozna?ení voják? nep?átelské rakousko-uherské armády bez ohledu na jejich národnost

     tagskaprál něm.kaprál v denní slu?bě

     tagwach něm.budí?ek

     therový papír (térový) asfaltem napuštěný, pou?ívaný v nedávné době zejména na izolaci st?ech

     trén něm.vojenský zásobovací oddíl, vozatajstvo

     t?etí výzva vojáci povolaní do slu?by ve t?etím kole, většinou zálo?níci věkově starší

     Vergatěrung něm. p?v. Vergatterung, vojenský signál, povel ke shromá?dění vojska na ur?ené místo, poplach, nástup

     Verpflekscetl něm. poukaz na ošet?ení

     Vilém II. (1859-1941), německý císa? a pruský král v letech 1888-1918

     Vopi?ka, Karel (1857-1935), úspěšný ?echoameri?an, podnikatel, ?editel a později spoluvlastník pivovaru Atlas Brewery v Chicagu, ve?ejný ?initel. Dle ?lánku opublikovaného ?echoamerickým listem Denní hlasatel dne 16.8.1913 byl „ Charles“ Vopi?ka tohoto dne navr?en Státním departmentem na funkci budoucího velvyslance USA v Rumunsku, Srbsku a Bulharsku. Po následném jmenování prezidentem W.Wilsonem zastával funkci v letech 1913-1920. ?len ?eskoslovenské národní rady v Pa?í?i. Viz nejnověji knihu Czechs of Chicagoland. Ed. by M.Sternstein. Charleston, SC., Arcadia Publishing, 2008. 127 pp. ISBN 13 9780 7385 5178 4.

     wendlovka, vendlovka (dle konstruktéra Werndla) puška zadovka pou?ívaná v rakousko-uherské armádě

     z?ídla u Padovy Euganee Terme, lázeňská oblast jihozápadně od města Padovy v severní Itálii

     zuávský pluk, zuávové obecně koloniální vojáci muslimského vyznání, jednotky lehkých st?elc? francouzské armády zalo?ené v 1. pol. 19. století v Al?írsku s nápadnou orientální pokrývkou hlavy, v době 1. světové války slou?ili v khaki uniformě a hlavu jim pokrýval ?ervený fez

     zupák voj.slang p?ezdívka podd?stojníka, zejm. šikovatele

     รองพื้น bk แบบ หลอด น้ำหอม good girl ราคา น้ํา หอม ยิ ป แซง ล่าสุด โคล เอ้ เลิ ฟ สต อ รี่ รองพื้น ส มู ท อี รองพื้น bourjois เบอร์ 51 รีวิว merrezca liquid foundation รีวิว ท รี ท เม้น ท์ ผม ดัด ยี่ห้อ ไหน ดี lifeford รองพื้น น้ำหอม ขวด สี ฟ้า มาดาม ฟิ น ของ แท้ ซื้อ ที่ไหน bvlgari rose goldea ราคา ครีม บํา รุ ง ผิว หน้าที่ ดี ที่สุด 2020 รองพื้น innisfree n27 รอง พื้นที่ เซ เว่ น น้ำหอม การบินไทย กลิ่น ฮิต หมัก ผม ด้วย อ อย น้ำหอม ซา ร่า ราคา ครีม บำรุง หน้าที่ ดี ที่สุด รีวิว รองพื้น covermark ทำ ผม ดำ เคาน์เตอร์ น้ำหอม โรบินสัน ชา แน ล มา ด มัว แซ ล ราคา รองพื้น คั พ เวอร์ มาร์ค so merris say รองพื้น แต่งหน้า ปิด รอย ดํา แป้ง lunasol chloe eau de parfum ราคา น้ำหอม วา เลน ติ โน่ แป้ง cute press airy matte รีวิว รองพื้น ปิด สิว เซ เว่ น น้ำหอม ขวด สี ฟ้า รองพื้น maybelline fit me รีวิว lucia baby skin foundation ราคา miss dior ทํา ผม เก๋ ๆ รองพื้น kage ชุด ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า รีวิว รองพื้น estee น้ํา หอม coach dream แป้ง ตลับ กิ ฟ ฟา รี น ตัว ไหน ดี รองพื้น chanel les beiges น้ำหอม paris hilton น้ำหอม สิ น้ำหอม สำหรับ ผู้หญิง รองพื้น สีชมพู แป้ง ผสม รองพื้น ysl ชุด บํา รุ ง ผิว หน้า น้ำหอม good girl ราคา รองพื้น merrezca ใช้ ดี ไหม ดูแล ผิว หน้า ผู้ชาย 30 ครีม ลด ริ้ว รอย สํา ห รับ ผิว แพ้ ง่าย อร่อย ลาดกระบัง รองพื้น mac studio fix รีวิว tom ford noir de noir ราคา lancome teint idole ultra wear ราคา อร่อย ซี ฟู้ ด บะ จ่าง เจ้า ไหน อร่อย รองพื้น mac lightful กันแดด ผสม รองพื้น ใน เซ เว่ น covermark แป้ง แป้ง zhe ของ ปลอม ผม เสีย ต้อง บํา รุ ง jovina cosmetics รีวิว แป้ง ศรีจันทร์ ผสม รองพื้น น้ำหอม วิคตอเรีย ราคา ครีม ทา หน้า แนะนำ chloe โบว์ ครีม pantip รองพื้น nars natural radiant longwear มาดาม ฟิ น หอม จริง มั้ ย รองพื้น ลด สิว น้ำหอม มิ นิ รองพื้น กิ ฟ ฟา รี น ตัว ไหน ดี dior sauvage ฉุน รองพื้น อันเดอร์ โทน เหลือง รองพื้น cute press airy matte รองพื้น เฌอ เบ ญ ดี ไหม รีวิว แป้ง เม เบ อ ลี น fit me รองพื้น deesay nian ซื้อ ที่ไหน maybelline fit me แป้ง รีวิว รองพื้น ตัว ไหน ใช้ ดี jung saem mool skin nuder foundation รีวิว axe น้ำหอม น้ำหอม fresh น้ำหอม butterfly สาขา เซ็นทรัล บางนา รองพื้น ปกปิด รอย สิว 2019 รองพื้น สํา ห รับ ผิว ผสม เซ รั่ ม บำรุง ผม ยี่ห้อ ไหน ดี 2018 skin up water base merrezca รีวิว น้ำหอม โค ช รองพื้น ไม่มี ซิ ลิ โคน น้ำหอม dance รองพื้น arty perfect foundation รีวิว แป้ง guerlain parure gold รีวิว ท รี ท เม้น ท์ ผม ซัน ซิ ล รีวิว รองพื้น mac แป้งฝุ่น ไม่ ผสม รองพื้น รองพื้น ล ภา น้ำหอม แบรนด์ กลิ่น เย้า ยวน รีวิว รองพื้น shu uemura unlimited ท รี ท เม้น หมัก ผม ยี่ห้อ ไหน ดี รีวิว รองพื้น ศรีจันทร์ เจ้า หญิง รองพื้น clinique even better รีวิว น้ํา หอม ดิ ออ ร์ กลิ่น ไหน หอม น้ำหอม ใน มิ นิ โซ รองพื้น bourjois healthy mix serum รองพื้น bourjois เบอร์ 51 รีวิว แป้ง amy rose ซื้อ ที่ไหน รองพื้น ตัว ไหน ปกปิด ดี น้ำหอม มือ สอง สูตร บำรุง ผม บำรุง ผม แห้ง เสีย lancome foundation รีวิว น้ำหอม กลิ่น หวาน สบู่ มาดาม ฟิ น สี ฟ้า แป้ง shiseido synchro น้ำหอม การบินไทย กลิ่น ฮิต ราคา miss dior น้ำหอม armani code น้ำหอม gucci bloom แป้ง mac nc25 รีวิว รองพื้น revlon ฝา ขาว บริษัท นำ เข้า น้ำหอม แป้ง ผสม รองพื้น cute press แป้ง ไม่ ผสม รองพื้น ยี่ห้อ ไหน ดี 2019 รองพื้น mac nc20 น้ำหอม ck ร้าน เจ้ เล้ง รองพื้น ดิ ออ ร์ backstage versace blue jeans pantip ณา เพอร์ฟูม รีวิว รองพื้น jovina สูตร ใหม่ pantip แป้ง nian รีวิว ท รี ท เม้น ท์ หมัก ผม ยี่ห้อ ไหน ดี ครีม บำรุง ผิว มัน ขาด น้ำ three angelic synthesis foundation serum รีวิว ทำ ผม เพื่อนเจ้าสาว zelens youth glow foundation รีวิว อาหาร อร่อย มีนบุรี บริษัท น้ำหอม รองพื้น พระจันทร์ รีวิว prada น้ำหอม น้ำหอม เกย์ รองพื้น ศรีจันทร์ enchanted น้ำหอม กลิ่น ยั่ว ๆ รองพื้น เร ฟ ลอน แบบ หลอด ครีม ทา หน้า สำหรับ คน แพ้ ง่าย น้ํา หอม cute press ขวด เล็ก รีวิว รองพื้น innisfree my foundation pantip แป้ง ผสม รองพื้น ปกปิด ดี ทํา ผม วัน ตรุษจีน รองพื้น ลบรอย สัก dermacol รีวิว รองพื้น nars natural radiant longwear chanel chance สีชมพู 50ml ราคา ขวด แบ่ง น้ำหอม ขายส่ง รองพื้น ไม่ อุด ตัน คุม มัน รองพื้น โซล วา ซู jovina รองพื้น รีวิว รีวิว แป้ง เม เบ อ ลี น fit me รองพื้น ver 88 รองพื้น cute press ราคา น้ำหอม ขวด สวย อาหาร อร่อย มีนบุรี จอง แซม มุ ล รองพื้น รองพื้น เทพ น้ำหอม ชา แน ล สีชมพู burberry blush ราคา แป้ง ไม่ ผสม รองพื้น ยี่ห้อ ไหน ดี 2019 น้ำหอม gucci bloom รองพื้น ไม่ ต้อง ทา แป้ง ทับ แป้ง mac studio fix มี กี่ เบอร์ สอน มัด ผม คุ ช ชั่ น รองพื้น น้ำหอม ราคา ถูก กลิ่น แพง byredo blanche ราคา รองพื้น nian pantip น้ํา หอม jill stuart กลิ่น ไหน หอม รองพื้น เนย โชติ กา สูตร ผม สวย รองพื้น kate pantip รองพื้น givenchy รองพื้น โจ วี น่า ตัว ใหม่ แป้ง maybelline fit me pantip รองพื้น lamer น้ำหอม aqua รองพื้น ซอง ศรีจันทร์ รองพื้น cute press ราคา รองพื้น อิน นิ ส ฟรี ราคา รองพื้น พระจันทร์ pantip รีวิว รองพื้น แตงโม น้ำหอม bvlgari ผู้ชาย loreal infallible foundation pro matte รีวิว เซ รั่ ม บํา รุ ง ผม หอม ลด ริ้ว รอย ผู้ชาย น้ำหอม clinique รีวิว revlon colorstay ck กลิ่น ไหน หอม น้ํา หอม แขวน ใน รถ รองพื้น full coverage music flower รองพื้น น้ำหอม g for women sexy ทำ ผม ไป วัด อ อย ใส่ ผม ยี่ห้อ ไหน ดี น้ํา หอม เซ เว่ น ติด ทน น้ำหอม วิคตอเรีย อาหรับ น้ำหอม ลัง โคม ใหม่ ล่าสุด น้ำหอม kanom ทา รองพื้น ไม่ ทา แป้ง น้ำหอม แอร์ เม ส แป้ง ผสม รองพื้น cute press รองพื้น พระจันทร์ พัน ทิป covermark essence foundation รีวิว รอง พื้นที่ ใช้ ดี ที่สุด chance chanel ราคา รองพื้น คุม มัน 2020 pantip ได ร์ ยก โคน ชา แน ล มา ด มัว แซ ล ราคา ส เปร ย์ ฉีด ตัว หอม น้ํา หอม แป้ง แคร์ canmake marshmallow finish foundation รีวิว kate powdery skin maker รีวิว น้ำหอม aesop อ อย ใส่ ผม pantip fit รองพื้น รองพื้น ถูก และ ดี ใน เซ เว่ น แป้ง mac studio fix มี กี่ เบอร์ รองพื้น แพ้ ง่าย รองพื้น benefit รีวิว แป้ง laura mercier foundation powder รองพื้น บางเบา ปกปิด คุม มัน 2020 แป้ง ผสม รองพื้น ชิ เซ โด้ pantip น้ํา หอม ผู้หญิง ใน เซ เว่ น รองพื้น เม อ เร ส ก้า ราคา แป้ง shiseido synchro armani luminous silk foundation รีวิว น้ำหอม paco rabanne รองพื้น แท่ง กิ ฟ ฟา รี น รีวิว แป้ง covermark sungrace แป้ง รองพื้น กิ ฟ ฟา รี น รีวิว แป้ง maybelline fit me น้ำหอม diouyf รองพื้น etude กับ innisfree น้ำหอม เซ็กซี่ รองพื้น สติ๊ก น้ำหอม twelve plus รองพื้น สำหรับ ผิว มัน รองพื้น shu ราคา ราคา รองพื้น ลัง โคม น้ำหอม esxense ขวด ใหญ่ ซื้อ ที่ไหน รีวิว รองพื้น ซอง น้ํา หอม เพอร์ฟูม คือ รองพื้น ชา ลี น รีวิว รีวิว รองพื้น mac คอน ซีล เลอ ร์ covermark น้ำหอม coco สี ไหน หอม น้ำหอม good girl ราคา ขาย หัว น้ํา หอม รีวิว แป้ง maybelline fit me pantip ลิ ป มาดาม ฟิ น รองพื้น tanako ทํา ผม ย้อน ยุค ด้วย ตัว เอง รองพื้น kiss beauty น้ำหอม มิส ดิ ออ รองพื้น kiss beauty รองพื้น โจ วี น่า pantip รองพื้น lucia พัน ทิป sungrace รองพื้น รองพื้น bourjois healthy mix serum แป้ง amy rose ซื้อ ที่ไหน น้ํา หอม ท เว ล พลัส สีชมพู น้ำหอม armaf รองพื้น lucia ดี ไหม pantip น้ำหอม จั สติ น น้ำหอม marc jacobs รองพื้น คิว เพรส ใน เซ เว่ น รองพื้น giorgio armani รีวิว รองพื้น ซอง ดํา น้ํา หอม atelier cologne ท รี ท เม้น ท์ บํา รุ ง ผม แห้ง เสีย น้ํา หอม อา มา นี่ โค้ด น้ํา หอม jaguar รองพื้น clinique สิว pantip รองพื้น มิส โรส merrezca liquid foundation รีวิว รองพื้น dermacol วัต สัน ชิ เซ โด้ รองพื้น รีวิว รองพื้น estee รองพื้น nyx pantip รองพื้น ล อ ร่า เม อ ร์ ซิ เออ ร์ แป้ง ผสม รองพื้น fit me แค ป ชั่ น รองพื้น แป้ง ผสม รองพื้น maybelline รองพื้น อิน นิ ส ฟรี ราคา คุ ช ชั่ น รองพื้น รองพื้น suqqu น้ํา หอม รา ฟ ล อ เร น แป้ง pony effect ราคา ครีม ทา หน้า สำหรับ คน แพ้ ง่าย แป้ง ไม่ ผสม รองพื้น 2020 หมัก ผม สวย น้ำหอม dkny ประเทศ อะไร รองพื้น ลาย เสือ รองพื้น ใน เซ เว่ น สํา ห รับ คน เป็น สิว merrezca แบบ ซอง เซ เว่ น jovina รองพื้น รีวิว รองพื้น บู ชัวร์ ส เปร ย์ ฉีด ผ้า หอม aster น้ำหอม japara รองพื้น ศรีจันทร์ enchanted รีวิว catrice รองพื้น น้ำหอม lush รองพื้น ดิ ออ ร์ forever รีวิว รองพื้น laura mercier flawless fusion cozme รองพื้น รีวิว สูตร หมัก ผม ฟู น้ำหอม ราคา ถูก กลิ่น แพง ท รี ท เม้น ท์ บํา รุ ง ผม หลัง ทํา สี รองพื้น gina glam diptyque กลิ่น ไหน หอม ท รี ท เม้น ท์ บํา รุ ง ผม ทํา สี วิธี ทํา ผม ยก สูง ด้านหน้า รองพื้น the face shop รองพื้น kiss beauty เจ ล บํา รุ ง ผิว หน้า ฮา ดะ ลา โบะ เพ อ ร์ เฟ ค 3in1 รีวิว รองพื้น ศรีจันทร์ เจ้า หญิง รองพื้น อาทิ ส ตี้ lancome miracle ราคา เคาน์เตอร์ น้ํา หอม กุ ช ชี่ ตัว ใหม่ รองพื้น music flower รีวิว รองพื้น ปกปิด คุม มัน รองพื้น estee ราคา รองพื้น ผิว ขาว เหลือง รีวิว รองพื้น หน้า ไม่ ดร อป ระหว่าง วัน วี ไว ต์ โอ เด อ ร์ เพอร์ฟูม บ ล อ ส ซั่ ม รีวิว รองพื้น estee lauder น้ำหอม ปรับอากาศ รถยนต์ รองพื้น amway ปลาย ผม สีชมพู ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า ผู้ชาย ที่ ดี ที่สุด โลชั่น สํา ห รับ หน้า หนาว รีวิว รองพื้น urban decay เซ รั่ ม บํา รุ ง ผม ดัด ยี่ห้อ ไหน ดี เซ รั่ ม บํา รุ ง หน้า 2020 ไส้อั่ว ยี่ห้อ ไหน อร่อย แป้ง ผสม รองพื้น dior รองพื้น burberry skin up water base merrezca รีวิว รองพื้น jovina พัน ทิป ส เปร ย์ ฉีด ผ้า หอม ดาว นี่ อ อย ล์ บำรุง ผม oriental princess เซ รั่ ม บํา รุ ง ผม wet n wild รองพื้น น้ำหอม armani สี แดง รองพื้น กิ ฟ ฟา รี น 150 บาท ผม พอง น้ํา หอม ไอ ด อ ล เกาหลี น้ํา หอม ดิ ออ ร์ กลิ่น ไหน หอม รีวิว แป้ง ผสม รองพื้น pantip เซ รั่ ม ลด ริ้ว รอย ผู้ชาย รีวิว รองพื้น three ysl touche eclat le teint creme รีวิว แต่งหน้า ปิด รู ขุม ขน รองพื้น หน้า ขาว อาหาร อร่อย เสา ชิงช้า แป้ง แม ค nc25 ส เปร ย์ บำรุง ผม รองพื้น ศรีจันทร์ ซื้อ ที่ไหน น้ํา หอม คิว เพรส สวี ท มั ส ค์ น้ำหอม ปลอม ขวด แท้ น้ํา หอม มิดไนท์ หอม ไหม boss น้ำหอม ครีม ลด ริ้ว รอย ชิ เซ โด้ รองพื้น espoir รีวิว ysl y live ราคา ท รี ท เม้น ท์ ผม คือ jo malone กลิ่น ไหน หอม สุด รองพื้น พระจันทร์ รีวิว น้ำหอม jean paul gaultier armani si สี แดง การ ทํา ผม แป้ง ล อ รี อั ล infallible รีวิว pantip น้ำหอม เอ เลี่ยน giorgio armani si มี กี่ รุ่น อาหาร จีน อร่อย ไม่ แพง mille รองพื้น แป้ง คริสตัล ลี น กิ ฟ ฟา รี น รองพื้น ดี 2020 เครา ติ น เซ รั่ ม น้ำหอม กลิ่น รถ ใหม่ รองพื้น ปิด หลุม สิว น้ำหอม esxense สี แดง เม เบ อ ลี น fit me แป้ง น้ำหอม ที่ ดารา นิยม ใช้ รองพื้น สํา ห รับ ผิว ผสม รองพื้น ไหน ดี ซื้อ น้ำหอม chanel บํา รุ ง ผิว หน้า แห้ง รองพื้น etude double lasting วิธี ทํา ให้ ผม นุ่ม ลื่น น้ำหอม นำ เข้า luminous silk foundation รีวิว รองพื้น รีวิว 2020 น้ำหอม scandal หอม ไหม รองพื้น เบา ๆ รองพื้น dior backstage ดี ไหม น้ำหอม มาดาม ฟิ น กลิ่น ไหน หอม สุด ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า อายุ 30 รองพื้น คั พ เวอร์ มาร์ค น้ำหอม เสียสาว น้ำหอม kanom มาดาม ฟิ น สี ไหน หอม pantip รองพื้น giorgio armani ราคา แป้ง lunasol น้ำหอม lyn around น้ำหอม มาดาม ฟิ น สี ดำ เซ รั่ ม บํา รุ ง หน้า ก่อน นอน foundation รีวิว น้ำหอม good girl pantip น้ํา หอม เอ ส เซนส์ สี แดง อร่อย บางนา รองพื้น nars ตัว ใหม่ 2019 รองพื้น เอ ส เต้ ขนาด ทดลอง ซื้อ ที่ไหน รองพื้น กัน น้ํา กัน เหงื่อ เซ เว่ น รีวิว แป้ง mac studio fix น้ำหอม ฟี โร โมน gooddaylady น้ำหอม ลัง โคม สีชมพู ที่ รองพื้น รองพื้น แบบ ซอง merrezca รองพื้น shu uemura unlimited ราคา รองพื้น fah pantip แป้ง ผสม รองพื้น ชิ เซ โด้ pantip น้ํา หอม jill stuart กลิ่น ไหน หอม อาหาร อร่อย เยาวราช กลางวัน รีวิว รองพื้น espoir jovina ฟอง น้ํา ราคา รองพื้น cathy doll รีวิว รองพื้น กัน น้ํา เซ เว่ น น้ำหอม prada candy มี กี่ แบบ รอง พื้นที่ ดี รองพื้น เร ฟ ลอน ฝา ใส แฮ โคด ใส่ ผม ck one gold 50ml ราคา cc cream cho รีวิว pantip โลชั่น ดอกไม้ มาดาม ฟิ น ราคา น้ำหอม allure รองพื้น หน้า ไม่ ดร อป รองพื้น full coverage ทำ น้ำหอม ขาย แป้ง maybelline fit me 128 รีวิว ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า ลด ริ้ว รอย รีวิว รองพื้น สติ๊ก กิ ฟ ฟา รี น รีวิว แป้ง so merris say รองพื้น nars natural radiant longwear รีวิว รองพื้น clarins เบอร์ รองพื้น ทํา ผม นาง นพมาศ ฟา ว เด ชั่ น merrezca รีวิว รองพื้น etude น้ำหอม เวอร์ ซา เช่ รองพื้น full coverage น้ำหอม gucci bloom รองพื้น ศรีจันทร์ ซื้อ ที่ไหน รองพื้น ผิว แพ้ ง่าย 2019 ดูแล ผิว แบบ เกาหลี อร่อย ทองหล่อ น้ำหอม ชา แน ล ชาย lancome foundation รีวิว น้ำหอม butterfly มี กี่ สาขา น้ำหอม ทอม ฟ อ ร์ ด foundation รองพื้น รองพื้น แบบ น้ำ น้ำหอม ปรับอากาศ รถยนต์ รองพื้น ล อ รี อั ล ท รู แม ท รีวิว มาดาม ฟิ น ของ แท้ ราคา รองพื้น ไลฟ์ ฟ อ ร์ ด รีวิว กิน อร่อย ๆ รองพื้น เร ฟ ลอน เบอร์ ไหน ดี น้ำหอม aqua รองพื้น พัน ทิป น้ำหอม วิคตอเรีย ซีเคร็ท 2019 creed aventus แบ่ง ขาย รองพื้น ผิว แทน เซ เว่ น รองพื้น ดีๆ ใน เซ เว่ น รองพื้น deesay nian pantip รองพื้น คน แพ้ ง่าย รองพื้น สํา ห รับ คน ผิว แห้ง sulwhasoo sheer lasting foundation รีวิว รีวิว รองพื้น ล อ รี อั ล รองพื้น หน้า ฉ่ำ วาว ราคา ถูก น้ํา หอม บั ต เตอร์ ฟลาย ราคา น้ํา หอม คิง ส์ ส เต ล ล่า ราคา ส่ง รองพื้น แต่งหน้า น้ำหอม พ รา ด้า บํา รุ ง ผม เครา ติ น ไส้อั่ว ยี่ห้อ ไหน อร่อย ทำ ผม ดำ ทา รองพื้น ก่อน กันแดด รองพื้น ติด ทน นาน คุม มัน รองพื้น mille รีวิว น้ำหอม twelve plus แก้ ผม แห้ง แตก ปลาย รองพื้น clinique สิว pantip ครีม ทา ผิว แบบ ซอง รองพื้น โอ เรียน ทอ ล รองพื้น ปกปิด รู ขุม ขน pantip บํา รุ ง ผม เซ เว่ น เซ รั่ ม บำรุง เส้นผม jung saem mool foundation รีวิว รองพื้น ฟิต มี รีวิว รองพื้น merrezca skin up รองพื้น cute press pantip รองพื้น กัน น้ำ กัน เหงื่อ รีวิว jovina สูตร ใหม่ น้ำหอม กลิ่น วา นิล ลา น้ำหอม dior joy รองพื้น แป้ง รองพื้น ผิว แห้ง แพ้ ง่าย merrezca แบบ ซอง เซ เว่ น แป้ง pony effect รีวิว ขนมปัง เจ้า ดัง เยาวราช อาหาร อร่อย เยาวราช กลางวัน ysl foundation รีวิว รองพื้น พระจันทร์ รีวิว รีวิว รองพื้น bk รองพื้น fit me 228 รีวิว mfk baccarat rouge 540 ซื้อ ที่ไหน elizabeth arden เคาน์เตอร์ escada น้ํา หอม น้ำหอม esxense ผู้ชาย แป้ง น้ำ รองพื้น happy แพ้ บํา รุ ง หน้า แห้ง รองพื้น bourjois เบอร์ 52 รีวิว three pristine complexion powder foundation รีวิว น้ํา หอม butterfly มี ขาย ที่ไหน บ้าง น้ำหอม bvlgari ราคา eveandboy รองพื้น แห้ง ติด ขวด รองพื้น พระจันทร์ ดี ไหม pantip น้ำหอม ปา โก้ น้ำหอม dorall collection ราคา ส่ง น้ำหอม ราคา ถูก ติด ทน นาน ที่ ใส่ ผม เกาหลี รองพื้น clarins รีวิว รองพื้น lamer zelens youth glow foundation รีวิว รองพื้น ศรีจันทร์ ตัว ใหม่ pantip รองพื้น banila co รองพื้น innisfree my foundation รีวิว maybelline superstay foundation รีวิว ท รี ท เมน ต์ บํา รุ ง ผม mac lightful c naturally flawless foundation รีวิว บำรุง ผิว หน้า ก่อน นอน แบบ ธรรมชาติ ดูแล ผม เสีย น้ำหอม อาหรับ ชอง ปอง รองพื้น benefit hello happy flawless รีวิว ทํา ผม ด้วย ตัว เอง อาหาร อร่อย ทองหล่อ รองพื้น ช่าง แต่งหน้า นิยม ใช้ น้ำหอม ทอม ฟ อ ร์ ด ท รี ท เม้น ท์ บํา รุ ง ผม ยืด รองพื้น merrezca ใช้ ดี ไหม รองพื้น everyday look คุ ช ชั่ น หัวเห็ด รองพื้น 3ce ขวด แบ่ง น้ำหอม ขายส่ง รีวิว รองพื้น กิ ฟ ฟา รี น น้ํา หอม โปโล ผู้หญิง chloe โบว์ ขาว ชา แน ล นัมเบอร์ 5 รองพื้น arty รองพื้น ไฮ ยา หน้า ไม่ ชุ่มชื่น รองพื้น สํา ห รับ ผิว แห้ง ใน เซ เว่ น น้ํา หอม ดึงดูด ผู้หญิง แป้ง ผสม รองพื้น คุม มัน 2020 น้ำหอม ใน รถยนต์ การ ทํา ผม artistry รองพื้น ครีม ทา ผิว หน้า แห้ง มาก รีวิว รองพื้น nian เซ รั่ ม บำรุง ผม ยี่ห้อ ไหน ดี 2018 อร่อย เขา ใหญ่ ขวด น้ำหอม 30 ml รองพื้น พีช รองพื้น srichand รีวิว น้ำหอม ปรับอากาศ รถยนต์ merrezca water base รีวิว รองพื้น deesay nian ดี ไหม jo malone 50ml ราคา พุดดิ้ง lawson ราคา น้ํา หอม ชา แน ล ผู้ชาย merrezca liquid foundation รีวิว น้ํา หอม atelier cologne แนะนำ ครีม ทา หน้า ฟี โร โมน น้ำหอม รีวิว รองพื้น คุม มัน 2020 รองพื้น revlon photo ready น้ำหอม hugo boss twelve plus perfume ฟิต มี รองพื้น รองพื้น ปกปิด ดี 2019 รองพื้น ศรีจันทร์ สิว รองพื้น ยี่ห้อ อะไร ดี น้ํา หอม ผู้หญิง perfume รองพื้น แตงโม ใน เซ เว่ น น้ํา หอม เค วิน คาย แป้ง mac studio fix ราคา รองพื้น gino mccray วิธี ทํา ผมเปีย gino mccray แป้ง ทำ ผม แก ส บี้ กลิ่น ck one น้ํา มัน อ อย ใส่ ผม เจ ล บํา รุ ง ผิว กาย น้ํา หอม ท เว ล พลัส สีชมพู burberry fresh glow foundation รีวิว รองพื้น mac studio fix อ อย ล์ ใส่ ผม ยี่ห้อ ไหน ดี น้ํา หอม กิ ฟ ฟา รี น ผู้ชาย รองพื้น benefit hello happy รีวิว น้ํา หอม กุ ช ชี่ ตัว ใหม่ อร่อย ทองหล่อ อาหาร ที่ ไม่ อร่อย ที่สุด ใน โลก น้ำหอม เอ ส เต้ สีชมพู รองพื้น ผสม ไพร เม อ ร์ ทํา ผม ให้ ลูกสาว pantip วิธี ทำ ผม สวย ๆ sganoal แท้ รองพื้น ปกปิด ดี ใน เซ เว่ น ราคา miss dior รองพื้น happy รองพื้น อา ชิ ตา chanel coco mademoiselle ราคา king power รองพื้น mti ดี ไหม dkny be delicious ราคา น้ำหอม burberry black แป้ง ผสม รองพื้น lancome รองพื้น ดิ ออ ร์ backstage lancome miracle 30ml ราคา รองพื้น deesay ซื้อ ที่ไหน บำรุง ผิว หน้า ก่อน นอน แบบ ธรรมชาติ รองพื้น จอง แซม มุ ล รีวิว รองพื้น ดี 2020 น้ำหอม cc oo ราคา ทํา ผม นาง รํา รองพื้น ส มู ท โตะ รองพื้น เร ฟ ลอน เบอร์ 300 น้ำหอม valentino รองพื้น หน้า เงา pantip น้ำหอม กลิ่น สะอาด ติด ทน อร่อย ลาดกระบัง ของหวาน โชคชัย 4 รองพื้น คริสตัล ลี น กิ ฟ ฟา รี น น้ำหอม aqua แป้ง น้ำ รองพื้น ใน เซ เว่ น รอง พื้นที่ ดี ที่สุด pantip รองพื้น ยี่ห้อ อะไร ดี ชา แน ล นัมเบอร์ 5 น้ำหอม c รองพื้น cherben ดี ไหม pantip น้ำหอม niche รองพื้น ใน เซ เว่ น ตัว ไหน ดี น้ำหอม แป้ง รองพื้น cathy doll รีวิว รองพื้น ขั้น เทพ covermark armani code profumo pantip รองพื้น the face shop น้ํา หอม โม ชิ โน ขวด น้ำหอม เปล่า น้ำหอม chanel ผู้หญิง แป้ง ผสม ชิม เม อ ร์ เซ เว่ น รองพื้น งาน ผิว pantip น้ำหอม dior addict รองพื้น imin น้ํา มัน บํา รุ ง ผม ยี่ห้อ ไหน ดี ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า สํา ห รับ ผู้ชาย รองพื้น kat von d กลิ่น sandalwood คือ ฟา ว เด ชั่ น merrezca อาหาร จีน อร่อย ไม่ แพง น้ำหอม dkny ประเทศ อะไร รองพื้น giorgio armani รีวิว น้ำหอม กลิ่น ทะเล ท รี ท เม้น ท์ บํา รุ ง ผม ยืด รอง พื้นที่ ใช้ ดี รองพื้น ไม่ เป็น สิว serum กระชับ รู ขุม ขน น้ำหอม สำหรับ ผู้หญิง รองพื้น เจ้า หญิง pantip น้ํา หอม เบ อ เบ อ รี่ แบ ล็ ค โลชั่น สํา ห รับ หน้า หนาว รองพื้น lena pantip รองพื้น ศรีจันทร์ แบบ ซอง ซื้อ ที่ไหน รองพื้น อา มา นี่ ขาย หัว น้ํา หอม คุ ช ชั่ น รองพื้น น้ำหอม แมว รองพื้น fit me 228 คอน ซีล เลอ ร์ covermark น้ำหอม กลิ่น เทียบ แบรนด์ lancome miracle pantip รีวิว รองพื้น คุม มัน รองพื้น sulwhasoo sheer lasting foundation รีวิว รองพื้น zhe ดี ไหม รองพื้น รีวิว 2020 น้ำหอม daiso รองพื้น dior backstage pantip แป้ง ผสม รอง พื้นที่ ดี ที่สุด ครีม บำรุง ผิว หน้าที่ ดี ที่สุด อ อย ใส่ ผม ยี่ห้อ ไหน ดี anna sui น้ำหอม รองพื้น พระจันทร์ pantip ส เปร ย์ ฉีด ผ้า หอม aster รองพื้น dior 2019 น้ำหอม ariana grande ซื้อ ที่ไหน treatment บํา รุ ง ผม เซ รั่ ม ควบคุม ความ มัน รองพื้น zhe ใช้ ดี ไหม รองพื้น chanel 2020 ราคา น้ํา หอม ชา แน ล ผู้ชาย แป้ง zhe ของ ปลอม น้ำหอม ทอม ฟ อ ร์ ด โปโล แบ ล็ ค รองพื้น cherben ดี ไหม bb หัวเห็ด moschino toy 2 ราคา รองพื้น เร ฟ ลอน เบอร์ ไหน ดี รองพื้น 2020 รีวิว รองพื้น cathy doll รีวิว รองพื้น บํา รุ ง ผิว ครีม บำรุง สำหรับ ผู้ชาย ขนมปัง เจ้า อร่อย เยาวราช ck one gold 50ml ราคา tom ford black orchid ราคา รองพื้น espoir รีวิว รองพื้น อาจารย์ ปิงปอง รองพื้น เร ฟ ลอน ราคา น้ำหอม miniso ออก ใหม่ น้ํา หอม อา มา นี่ โค้ด cherben รองพื้น รีวิว hermes น้ำหอม น้ํา หอม อ อริ ทั ล รองพื้น ลัง โคม ดี ไหม น้ำหอม valentino ทํา ผม ดัง โงะ ง่ายๆ creed aventus แท้ marc jacob น้ำหอม ครีม บํา รุ ง ลด ริ้ว รอย รองพื้น พระจันทร์ pantip รองพื้น ตัว ไหน ดี ใน เซ เว่ น น้ํา หอม ผู้ชาย ccoo รองพื้น innisfree n27 รองพื้น ติด ทน นาน รับ ปริญญา อาหาร อร่อย พระราม 2 ขนมปัง เจ้า อร่อย น้ำหอม playboy ที่ กิน เยาวราช กลางวัน น้ำหอม มาดาม ฟิ น สี ดำ music flower รองพื้น น้ำหอม etude พร้อม ส่ง ทํา ผม นาง นพมาศ ผลิตภัณฑ์ บำรุง ผิว หน้า รองพื้น ysl all hours รีวิว น้ำหอม armani code โปโล แบ ล็ ค รองพื้น ปิด รอย สิว รองพื้น ขนาด ทดลอง รองพื้น dior ราคา น้ํา หอม ชอง ปอง ยก ขา ของ แท้ รองพื้น ดีๆ ใน เซ เว่ น มิส ดิ ออ ร์ บ ลู ม มิ่ง รีวิว covermark รองพื้น แท่ง น้ำหอม คลินิก รองพื้น so merris say แป้ง ศรีจันทร์ ผสม รองพื้น รองพื้น kage รีวิว รองพื้น พระจันทร์ รีวิว แป้ง gino mccray พัน ทิป น้ำหอม ราคา ถูก กลิ่น แพง covermark แป้ง ไส้อั่ว ยี่ห้อ ไหน อร่อย รองพื้น รับ ปริญญา pantip รองพื้น lena รีวิว น้ํา หอม ดิ ออ ร์ กลิ่น ไหน หอม อาหาร อร่อย บรรยากาศ ดี น้ำหอม lv น้ำหอม playboy รองพื้น สํา ห รับ ผิว แห้ง ใน เซ เว่ น รองพื้น ไม่ ดร อป รองพื้น cute press pantip รองพื้น ถาวร jovina cosmetics รีวิว รองพื้น เก อ แลง รีวิว รองพื้น laura mercier flawless lumiere ดูแล ผิว หน้า ให้ ใส กิ ฟ ฟา รี น รองพื้น น้ำหอม twelve plus แป้ง ผสม รองพื้น chanel 2019 รีวิว รองพื้น กิ ฟ ฟา รี น รองพื้น revlon เบอร์ 200 รีวิว ck one gold 50ml ราคา sulwhasoo sheer lasting foundation รีวิว กันแดด รองพื้น เซ เว่ น รองพื้น แต่งหน้า เจ้าสาว pantip น้ำหอม โอ เล่ รองพื้น รับ ปริญญา 2019 รองพื้น koh gen do รีวิว maybelline fit me matte and poreless powder รีวิว รองพื้น สํา ห รับ คน เป็น สิว ผิว แพ้ ง่าย รองพื้น เร ฟ ลอน ราคา shiseido foundation รีวิว รองพื้น amway ทำ ผม แต่งงาน cle de peau รองพื้น clinique acne solutions liquid makeup รีวิว ล อ รี อั ล เซ รั่ ม ใส่ ผม รองพื้น เร ฟ ลอน เบอร์ 300 รองพื้น ผู้ชาย 2019 treatment ผม ดัด rooftop อาหาร อร่อย น้ํา หอม นุ ก bsc tom ford noir de noir ราคา covermark รองพื้น แบบ ตลับ รองพื้น บ อบ บี้ บ ราว ราคา มาดาม ฟิ น มี ขาย ที่ไหน น้ํา หอม cute press อัน ไหน หอม รองพื้น เกาหลี ยี่ห้อ ไหน ดี pantip ส เปร ย์ ฉีด ตัว หอม น้ํา หอม เบ อ เบ อ รี่ ผู้หญิง รองพื้น ที่ ดี ที่สุด น้ํา หอม ท เว ล พลัส สีชมพู น้ำหอม lusy pantip น้ำหอม พก พา ขายส่ง ขวด น้ำหอม สำ เพ็ง ราคา ถูก pony effect แป้ง ผสม รองพื้น รีวิว nars all day luminous weightless foundation รีวิว รองพื้น happy kenzo น้ำหอม แป้ง zhe pantip แป้ง nian รีวิว ทํา ผม ย้อน ยุค ด้วย ตัว เอง รีวิว ครีม บำรุง หน้า น้ำหอม ราคา ถูก กลิ่น แพง น้ำหอม ฟี โร โมน pantip แป้ง airy matte รีวิว ทํา ผม โบ ฮี เมีย น น้ำหอม เด ซี่ รองพื้น ลบรอย สัก dermacol รีวิว น้ำหอม black opium น้ำหอม เกย์ รองพื้น ลด สิว รองพื้น แค ท วัน ดี ไพร เม อ ร์ เม อ เร ส ก้า แบบ ซอง น้ํา หอม เซ เว่ น ติด ทน ทํา ผม ลูกสาว น้ำหอม ม้า ยู นิ คอร์น บํา รุ ง ผม ดัด แห้ง เสีย ทํา ผม เจ้า หญิง รองพื้น แบบ บางเบา อาหาร อร่อย ราชพฤกษ์ ท รี ท เม้น ท์ บํา รุ ง ผม ยืด ส เปร ย์ บำรุง ผม 7 11 si passione ราคา เซ รั่ ม บํา รุ ง ผม ทํา สี รองพื้น ไม่ ต้อง ทา แป้ง ทับ รีวิว แป้ง ผสม รองพื้น 2020 แป้ง mac nc30 น้ำหอม ajmal รองพื้น บา บา ร่า ล อ รี อั ล รองพื้น ฝา แดง ทำ ผม ผู้หญิง รองพื้น เม อ เร ส ก้า ซอง รองพื้น กับ กันแดด ทา อัน ไหน ก่อน น้ำหอม ฟี โร โมน ชาย รองพื้น คิว เพรส ใน เซ เว่ น รองพื้น cozme pantip รองพื้น ใน เซ เว่ น ยี่ห้อ ไหน ดี แป้ง ผสม รองพื้น ปกปิด ดี เซ รั่ ม บํา รุ ง ผม ดัด มาดาม ฟิ น สี ไหน หอม pantip โลชั่น ทา หน้า ผู้ชาย แป้ง mac nc25 รีวิว jovina ขาย ที่ไหน รองพื้น เร น่า ck one gold ราคา น้ำหอม ysl black optimum ราคา nars all day luminous powder foundation รีวิว อาหาร อร่อย ดอนเมือง dermacol ของ แท้ น้ำหอม เอ ส เต้ สีชมพู มาดาม ฟิ น shopee กันแดด ผสม รองพื้น pantip รองพื้น สำหรับ คน แพ้ ง่าย น้ํา หอม butterfly pantip อ อย ใส่ ผม เกาหลี น้ำหอม clinique happy ผลิตภัณฑ์ น้ำหอม รองพื้น giorgio armani โทน เหลือง รีวิว รองพื้น shiseido รองพื้น บางเบา ไม่ อุด ตัน รองพื้น เซ เว่ น กัน น้ํา merrezca แบบ ซอง เซ เว่ น น้ำหอม เด ซี่ ส่วนผสม ของ น้ำหอม bourjois healthy mix foundation รีวิว น้ำหอม miniso ขาย ที่ไหน ysl touche eclat le teint creme รีวิว ครีม บํา รุ ง หน้า 30 รองพื้น ศรีจันทร์ enchanted espoir รองพื้น รองพื้น etude double lasting serum foundation รีวิว merrezca liquid foundation รีวิว รีวิว รองพื้น estee lauder cho รองพื้น แป้ง amy rose รีวิว miss dior blooming bouquet pantip สูตร บำรุง ผม ครีม บำรุง ผิว มัน รองพื้น jovina มี ขาย ที่ไหน รองพื้น ศรีจันทร์ enchanted มาดาม ฟิ น สี ส้ม ครีม บำรุง ผิว หน้า อายุ 40 รองพื้น 4u2 better skin รองพื้น so merris say รีวิว ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า ผู้หญิง 40 อร่อย ทองหล่อ รองพื้น becca viva la juicy กลิ่น ไหน หอม แป้ง รองพื้น ใน เซ เว่ น น้ำหอม บ ลู เบ อ รี่ ชาย ครีม ทา หน้า แนะนำ อาหาร เด็ด ผม เงา งาม มี น้ํา หนัก น้ำหอม ราคา แพง แป้ง canmake marshmallow foundation ครีม ทา หน้า ผู้ชาย ก่อน นอน น้ำหอม ที่ ผู้หญิง ต้อง มี น้ำหอม jean paul น้ำหอม มิยา กิ ไส้อั่ว ที่ไหน อร่อย อาหาร ตลาดพลู มาดาม ฟิ น shopee รองพื้น สติ๊ก กิ ฟ ฟา รี น น้ํา หอม มิดไนท์ ของ แท้ รองพื้น chanel ราคา น้ํา หอม มิดไนท์ แฟนตาซี อาหาร เช้า อร่อย ใกล้ ฉัน น้ำหอม ชาย ยอด นิยม รองพื้น lucia ดี ไหม pantip รองพื้น essence ครีม บำรุง ผิว มัน น้ำหอม guerlain รีวิว รองพื้น ชา ลี น maybelline superstay foundation รีวิว เซ รั่ ม บํา รุ ง ผิว หน้า ยี่ห้อ ไหน ดี gucci rush ราคา เคา เตอร์ รองพื้น fit me 120 แป้ง ผสม รองพื้น laura mercier เบอร์ 2 มาดาม ฟิ น มี กี่ สี ขวด แบ่ง น้ำหอม ขายส่ง ท รี ท เม้น เครา ติ น ยี่ห้อ ไหน ดี รองพื้น elf รีวิว แป้ง covermark น้ำหอม bath and body รีวิว รองพื้น คอส เม่ เบอร์ รองพื้น น้ำหอม chanel gabrielle pantip ขาย น้ำหอม hermes ของ แท้ หัว น้ำหอม ราคา ส่ง รองพื้น ใน วัต สัน ตัว ไหน ดี น้ำหอม ck เซ็นทรัล ราคา น้ํา หอม วิคตอเรีย ซีเคร็ท รองพื้น kate pantip รีวิว รองพื้น ล อ รี อั ล ได ร์ งุ้ม ปลาย ipsa foundation ultimate รีวิว น้ำหอม dorall collection ราคา ส่ง แป้ง ผสม รองพื้น laura mercier เบอร์ 2 อ อย ล์ บำรุง ผม น้ำหอม ที่ ศิลปิน เกาหลี ใช้ น้ำหอม ฟี โร โมน pantip รองพื้น สํา ห รับ ผิว ผสม รอง พื้นที่ ปกปิด ดี รองพื้น chanel ultra le teint รีวิว น้ํา หอม ดา วิด อ ฟ ชาย ขาย น้ำหอม tester รองพื้น เว ล คอส เม อ เร ส ก้า แบบ ซอง แบบ ใหม่ รองพื้น ปกปิด ดี ที่สุด รีวิว ครีม ทา หน้า ผู้ชาย ทํา ผม แต่งงาน น้ำหอม estee lauder กลิ่น ไหน หอม prada candy ราคา prada candy ราคา ysl touche eclat le teint creme รีวิว น้ำหอม miniso ออก ใหม่ แค ป ชั่ น รองพื้น treatment ผม ดัด ครีม บำรุง ผิว หน้า วัต สัน ครีม บำรุง สำหรับ ผู้ชาย รองพื้น รับ ปริญญา pantip
     โลชั่น กันแดด ผิว ขาว| วิตามิน บี 12 อาหาร| ไวท์ ไวท์ บอดี้ ครีม| เสื้อผ้า สาย ฝ อ| เสื้อผ้า นํา เข้า จาก เกาหลี ราคา ส่ง| sepdermex cream| ครีม ลด จุด ด่าง ดำ| เสื้อผ้า บาง| หลอด ครีม| ครีม ยู ส ลี น| ครีม กา นิ เย่ สี เหลือง| กิน วิตามิน ซี วัน ละ 2000 mg| ครีม เภสัช สี ไหน ขาว| กางเกง สี ครีม ชาย| ครีม ยู เรี ย| ไซส์ uk| ka ครีม| ผ้าใบ ลา คอส| เซ รั่ ม บำรุง ผิว หน้า| blackmores bio c 1000 mg| กล่อง ใส่ รองเท้า โรบินสัน| ขายส่ง กางเกง ยีน ส์ เกาหลี| เสื้อ north face| ครีม แก้ ฝ้า ใน เซ เว่ น| ครีม happy| ครีม บํา รุ ง ผิว กาย| รองเท้า polo| รองเท้า h| ครีม aha| แบรนด์ เสื้อผ้า เกาหลี| รองเท้า มา ร์ ติ น| รองเท้า วา เลน ติ โน่| คาเฟ่ สำหรับ เด็ก| ชุด ไป ทะเล กางเกง ขา ยาว| ขั้น ตอน ทา ครีม| รองเท้า สาน รัด ส้น| ครีม ใบ บัวบก สลาย ฝ้า| โลชั่น กันแดด ผิว ขาว| เอ ล ล่า สกา ครีม| adidas falcon ราคา| ราคา รองเท้า ส ตั๊ ด| กางเกง ขา เด ฟ ชาย| กางเกง เด็กชาย| กางเกง ขา สั้น ผ้า ยืด| รองเท้า ส กอ ล ล์ มือ สอง| รองเท้า เด็ก โต| บา ว คาเฟ่| ส เปร ย์ ฉีด รองเท้า| ครีม ทา ท้อง ลาย คน ท้อง pantip| คาเฟ่ ออ น สะพาน| ร้าน กาแฟ เปิด ใหม่| รองเท้า ผ้าใบ แบบ สวม| ชุด แฟชั่น สวย ๆ| รองเท้า ไม่มี เชือก| ชุด เด รส กางเกง ขา ยาว| รองเท้า crocs ราคา| innisfree กันแดด| dhc วิตามิน c| ครีม aqua| รองเท้า ไน กี้ เด็ก| fourbuta cafe| ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า เซ เว่ น| vit c boots| เสื้อ ชีฟอง เกาหลี|